Zmiany zasad doręczeń


Informujemy o zmianach zasad doręczeń

28.11.2023

Zmiana zasad wynika z wprowadzonych uregulowań dotyczących doręczeń [1]. Zgodnie z nimi organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, a jeśli nie ma takiej możliwości, zgodnie z hierarchią sposobu doręczania pism określoną w ustawie.

Od 1 stycznia 2022 roku do doręczeń, będą wykorzystywane dotychczas zgłoszone (na formularzach NIP-2, NIP-7, NIP-8, ZAP-3):

  • dla organizacji - adres siedziby,
  • dla osób fizycznych - polski „adres do korespondencji”, a w przypadku zagranicznego adresu do korespondencji – adres miejsca zamieszkania.

[1] Dział IV Rozdział 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa