Ułatwienia w poborze podatku u źródła dla tzw. płatników technicznych


Zostały ogłoszone i weszły w życie rozporządzenia, które wyłączają stosowanie tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) względem tzw. płatnika technicznego.

16.04.2024
  • Chodzi o podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem którego emitent papierów wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatnika-nierezydenta.
  • Z MPR wyłączone zostają również wypłaty na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

30 czerwca 2022 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, a 1 lipca weszły w życie rozporządzenia zmieniające rozporządzenia Ministra Finansów z 31 grudnia 2018 roku dotyczące wyłączenia lub ograniczenia stosowania tzw. mechanizmu pay & refund (MPR) w zakresie podatku u źródła (WHT).
Chodzi o niestosowanie przepisów art. 26 ust. 2e ustawy o CIT i art. 41 ust. 12 ustawy o PIT.
Zmiana polega na czasowym wyłączeniu stosowania MPR względem tzw. płatnika technicznego. Chodzi o podmiot prowadzący rachunki papierów wartościowych lub rachunki zbiorcze, za pośrednictwem którego emitent papierów wartościowych wypłaca należności od tych papierów na rzecz podatnika-nierezydenta (art. 26 ust. 2c ustawy o CIT oraz art. art. 41 ust. 4d i 10 ustawy o PIT). Wyłączenie dotyczy wypłat należności dokonanych od wejścia zmiany w życie do 31 grudnia 2022 roku.
Wyłączeniu z MPR podlega również wypłata na rzecz podatnika-nierezydenta odsetek i dyskonta od obligacji emitowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.