Rozpoczynamy konsultacje projektu zmiany ustawy dotyczącej obowiązkowego KSeF


16.04.2024
 • Przedstawiamy projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).
 • Jest on efektem przeprowadzonych przez Ministerstwo Finansów spotkań konsultacyjnych KSeF i uwzględnia zgłaszane podczas nich propozycje.
 • Projekt nie zawiera dat wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Zostaną one uzupełnione na przełomie kwietnia i maja. Przy czym KSeF nie wejdzie w życie w 2024 r.
 • Zapraszamy do konsultacji i składania uwag do projektu w terminie do 19 kwietnia br.

Cykl spotkań konsultacyjnych pozwolił nam na zidentyfikowanie obszarów obowiązkowego KSeF, które powinny zostać zmienione lub uproszczone. Propozycje zmian legislacyjnych uwzględniają zgłoszone w trakcie tych spotkań postulaty oraz oczekiwania przedsiębiorców.

Proponowane rozwiązania w zakresie KSeF:

 1. Wprowadzenie obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników w jednym terminie (dla podatników czynnych i podatników zwolnionych z VAT) oraz odroczenie wprowadzenia niektórych innych rozwiązań, takich jak:
  1. dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,
  2. utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,
  3. utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.
 2. Wdrożenie w okresie przejściowym tzw. trybu offline możliwego do stosowania przez wszystkich podatników.
 3. Uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie tzw. samoidentyfikacji nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury.
 4. Zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF.
 5. Wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług.
 6. Zapewnienie – przed datą rozpoczęcia obowiązkowego e-fakturowania w KSeF – możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii (niezbędne do generowania kodów QR).
 7. Zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w dotychczasowej formie.

Proponowane rozwiązania w innych obszarach:

 1. Odroczenie drugiego etapu elektronicznej obsługi spraw dotyczących wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji akcyzowych (WIA), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążących informacji taryfowych (WIT).
 2. Likwidacja obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, tj.: zniesienie obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz wprowadzenia bezterminowego obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych (w okresie przejściowym dane raportowane „zastępczo”).

Przebieg konsultacji

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Uwagi i opinie można zgłaszać do 19 kwietnia 2024 r. na adres: sekretariat.pt@mf.gov.pl

Projekt oraz więcej informacji o sposobie zgłaszania uwag pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-projektu-rozwiazan-prawnych-w-zakresie-obowiazkowego-ksef