Korzystne zmiany w Polskim Ładzie – projekt Ustawy już gotowy


Jutro przedmiotem obrad Rady Ministrów będzie projekt ustawy dot. nowego instrumentu wsparcia Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności

16.04.2024

Jutro przedmiotem obrad Rady Ministrów będzie projekt ustawy dot. nowego instrumentu wsparcia Zakładowych Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Aktywności (Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Zaprezentowany projekt przenosi również do treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych postanowienia rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania zaliczek na podatek dochodowy.

Ponadto, w Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad pozostałymi nowymi rozwiązaniami dot. Polskiego Ładu, które zostały ogłoszone przez Prezesa Rady Ministrów 21 stycznia br. Dotyczyć będą w szczególności wsparcia dla samotnych rodziców, rozszerzenia ulgi dla klasy średniej oraz zabezpieczenia wpływów OPP z 1% podatku.

– Polski Ład to najbardziej ambitna solidarnościowa reforma systemu podatkowego, jakiej podjęliśmy się w ciągu 30 lat. Każda z nowych zmian, korekt – sprawia, że na Polskim Ładzie skorzysta jeszcze większa liczba Polaków. Poszerzenie pozytywnych stron Polskiego Ładu o nowe grupy społeczne jest dla mnie bardzo ważne – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie z PFRON-u dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami

Nowy instrument wspiera pracodawców, którzy tworzą miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Żaden z tych pracodawców nie straci na Polskim Ładzie – akt prawny uwzględnia rekompensatę zmniejszenia wpływów z PIT.

Zmiana ma na celu zabezpieczenie środków na zakładowych funduszach rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz zakładowych funduszach aktywności, tworzonych przez zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej.

Rozwiązanie zagwarantuje środki na ZFRON i ZFA, a w konsekwencji umożliwi udzielanie koniecznego wsparcia w rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej niepełnosprawnym pracownikom, w tym niepracującym pracownikom tych zakładów.

PFRON będzie finansował wsparcie w 2022 r. z własnych środków, natomiast zgodnie z projektowanym rozwiązaniem, od 2023 r. będzie mógł otrzymać dotację z budżetu państwa na ten cel, w wysokości nie wyższej niż 150 mln zł.

Ponadto, ilość środków wpłacanych wprost na rachunki ZFRON i ZFA nie będzie zależna od rodzaju ani stopnia niepełnosprawności zatrudnionych.

Rozwiązanie ma chronić ponad 900 pracodawców, którzy zatrudniają 100 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r.

8 stycznia weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2022 r.

Rozporządzenie stanowi o tym, że wysokość zaliczek, u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny przychód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach obowiązujących 31 grudnia 2021 r. Jeśli pracownik otrzymał niższe wynagrodzenie za styczeń, dostanie niezwłocznie wyrównanie od pracodawcy.

Ustawowe ujęcie treści Rozporządzenia nie zmienia jego postanowień – treść pozostaje niezmienna. Rozporządzenie jest zgodne z prawem i należy postępować zgodnie z jego zapisami.

Przeniesienie przepisów na poziom ustawy chroni pracowników i jest odpowiedzią na rozbieżne głosy nt. powinności stosowania Rozporządzenia.

Zapoznaj się z treścią projektu Ustawy.