Konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych.


16.04.2024

Znaki paragrafu

 

  • Od 1 lipca 2023 r. wszystkie wiążące informacje wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).
  • Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) nie podlega opłacie.

1 lipca 2023 r. weszła w życie ustawa z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059) – SLIM VAT3.:

Jedną z ważniejszych zmian zawartych w nowych przepisach jest konsolidacja wydawania wiążących informacji podatkowych i celnych. Polega ona na wyznaczeniu Dyrektora KIS jako organu właściwego do wydawania, oprócz wiążących informacji stawkowych (WIS), również wiążących informacji taryfowych (WIT), wiążących informacji o pochodzeniu (WIP) oraz wiążących informacji akcyzowych (WIA).

Ujednolicone zostały też przepisy dotyczące zasad wydawania i stosowania WIS i WIA.

Od 1 lipca br. złożenie wniosku o wydanie WIS nie podlega opłacie.

Celem reformy jest stworzenie przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców i usprawnienie procesów obsługi oraz zasad wydawania wiążących informacji.

Więcej informacji o zmianach na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.