2 lata Głosu Podatnika i dziesiątki zrealizowanych pomysłów


Na początku 2020 r. uruchomiliśmy usługę Głos Podatnika w serwisie podatki.gov.pl.

28.11.2023

 

 • Dzięki niej każdy może przekazać sugestie dotyczące nowych rozwiązań, tak aby polski system podatkowy stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli.
 • W tym czasie opublikowaliśmy 440 pomysłów i zrealizowaliśmy ponad 70 z nich.

Sugestie dotyczące podatków, opublikowane w Głosie Podatnika, dotyczą wielu obszarów działalności Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Podatnicy korzystają chętnie także z możliwości komentowania zarówno zgłoszonych pomysłów, jak i odpowiedzi udzielonych przez MF.

Odpowiadając na postulaty wskazujemy, czy są one możliwe do realizacji, czy też nie oraz jakie są plany MF w tym zakresie. W wielu przypadkach informujemy, że dana inicjatywa została już zrealizowana lub podjęto kroki do jej realizacji.

Przeanalizowaliśmy setki komentarzy

Dotychczas opublikowaliśmy ponad 530 komentarzy. Część z nich miała charakter pytań uzupełniających lub propozycji kolejnych rozwiązań, dlatego na ponad 270 z nich zamieszczono również odpowiedzi/komentarze MF.
Tematyka zgłaszanych pomysłów i zagadnień w dużej mierze dotyczy wprowadzenia zmian w prawie podatkowym i w usługach świadczonych przez KAS, szczególnie elektronicznych.

Wszystkie opublikowane pomysły zostały przeanalizowane przez naszych ekspertów.

Przykłady zrealizowanych pomysłów podatników

W odpowiedzi na najczęściej zgłaszane postulaty wprowadziliśmy wiele zmian w przepisach ustaw lub aktów wykonawczych. Wdrożyliśmy nowe lub usprawniliśmy/rozszerzyliśmy funkcjonalności w udostępnionych usługach elektronicznych.

I tak na przykład:

 • w zakresie najczęściej pojawiających się postulatów dot. przepisów ustawowych i wykonawczych:
  • zlikwidowaliśmy obowiązek oczekiwania na potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę, warunkujący prawo do pomniejszenia należnego podatku VAT,
  • wprowadziliśmy dwa alternatywne warianty opodatkowania podatkiem CIT,
  • zlikwidowaliśmy zbędny warunek uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus,
  • daliśmy podatnikom opcjonalne rozwiązanie przy określeniu podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej, które polega na możliwości przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu, wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
  • ujednoliciliśmy stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - od przychodów
   z najmu uzyskiwanych w ramach działalności gospodarczej i uzyskiwanych z tzw. najmu prywatnego,
  • znowelizowaliśmy art. 16a kks, aby instytucja w nim określona miała zastosowanie również przy złożeniu korekty JPK_V7 dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 - deklaracyjnej i ewidencyjnej,
  • wdrożyliśmy nowy model danych dla przesyłek e-commerce i przesyłek pocztowych,
 • w zakresie udostępnionych usług elektronicznych:
  • wprowadziliśmy możliwość złożenia ZAP-3 w serwisie e-Urząd Skarbowy,
  • wdrożyliśmy możliwość podglądu stanu rozliczeń na koncie rozrachunkowym podatnika,
  • uruchomiliśmy e-konto pełnomocnika, która daje osobom fizycznym, posiadającym upoważnienie, dostęp do danych podatkowych związanych ze sprawami podatkowymi, wykonywaniem obowiązków podatkowych i informacyjnych lub w postępowaniu podatkowym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej.

Kolejne postulaty będą sukcesywnie realizowane i udostępniane w e-Urzędzie Skarbowym.

Dziękujemy za dotychczasowe pomysły i zachęcamy do dalszego korzystania z Głosu Podatnika