Wymiana kas online przez podmioty uczestniczące w systemie TAX FREE


Wymiana kas online od 1 stycznia 2022 r. przez podmioty uczestniczące w systemie TAX FREE

16.04.2024

Od 1 stycznia 2022 r. wprowadza się zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE) polegające na wprowadzeniu elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów oraz wprowadzeniu dla sprzedawców dokonujących dostaw towarów podróżnym obowiązku stosowania kas rejestrujących online[1]. Podatnicy dokonujący dostaw towarów w systemie TAX FREE podróżnym mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii jedynie do 31 grudnia 2021 r.[2]. Z dniem 1 stycznia 2022 r. podatnicy ci obowiązani będą prowadzić ewidencję sprzedaży na kasach rejestrujących online.

Powyższe oznacza konieczność wymiany tylko tych kas na kasy online, przy zastosowaniu których jest prowadzona ewidencja sprzedaży w zakresie dostawy towarów w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym (TAX FREE)[3].

  • [1] Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419).
  • [2] Art. 145b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.), dalej: ustawa o VAT.
  • [3] Art. 145b ust. 2 ustawy o VAT.

TAX FREE – nowa odsłona

Informujemy o nowej odsłonie systemu TAX FREE

Zwrot VAT dla podróżnych

Którym podróżnym przysługuje zwrot VAT i kiedy można otrzymać zwrot.