Zwrot VAT dla podróżnych


Którym podróżnym przysługuje zwrot VAT i kiedy można otrzymać zwrot.

16.04.2024

Zwrot VAT dla podróżnych

Którym podróżnym przysługuje zwrot VAT i kiedy można otrzymać zwrot.

Podróżni, którym przysługuje zwrot VAT

Masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, jeśli łącznie spełniasz warunki:

  • jesteś podróżnym i jesteś osobą fizyczną,
  • nie posiadasz stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (UE),
  • wywieziesz poza terytorium UE w bagażu osobistym w stanie nienaruszonym zakupione towary, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałeś zakupu.

Warunki formalne

Możesz żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli:

  • kwota łącznej wartości zakupów wraz z VAT, która wynika z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę - wynosi minimum 200 zł[1],
  • otrzymasz dokument elektroniczny TAX FREE, wystawiony przez sprzedawcę z wykorzystaniem systemu TAX FREE, wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w dokumencie elektronicznym TAX FREE [2]
Pamiętaj! Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie.
Uwaga: W przypadku wywozu towarów poza terytorium UE, ale przez granicę z państwem trzecim w państwie członkowskim innym niż Polska, wywóz towarów na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE potwierdzać będzie organ celny w państwie członkowskim, przez który faktycznie towary zostały wywiezione poza terytorium Unii Europejskiej.

Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1248).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wzoru znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku (Dz. U. poz.1347, z późn. zm.).