Zwrot VAT dla podróżnych


Którym podróżnym przysługuje zwrot VAT i kiedy można otrzymać zwrot.

18.10.2019

Podróżni, którym przysługuje zwrot VAT

Masz prawo ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, jeśli łącznie spełniasz warunki:

  • jesteś podróżnym i jesteś osobą fizyczną,
  • nie posiadasz stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej (UE),
  • wywieziesz poza terytorium UE w bagażu osobistym w stanie nienaruszonym zakupione towary, nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałeś zakupu.

Warunki formalne

Możesz żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli:

  • kwota łącznej wartości zakupów wraz z VAT, która wynika z dokumentu wystawionego przez sprzedawcę - wynosi minimum 200 zł[1],
  • przedstawisz uprawionemu sprzedawcy lub podmiotowi, którego przedmiotem działalności jest zwrot podatku, dokument, na którym urząd celno-skarbowy potwierdził stemplem zaopatrzonym w numerator wywóz towarów[2].
Pamiętaj! Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.
Uwaga: W przypadku wywozu towarów poza terytorium UE, ale przez granicę z państwem trzecim w państwie członkowskim innym niż Polska, potwierdzać wywóz towarów będzie urząd celny w państwie członkowskim, przez który faktycznie towary zostały wywiezione poza UE.

Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1248).
  2. Niezbędne dane, które powinien zawierać dokument stanowiący podstawę do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 521).