Płatność mimo obowiązku na rachunek spoza tzw. białej listy


Podatnik, pomimo ciążącego na nim obowiązku, dokonał płatności za towar na rachunek bankowy nie znajdujący się na tzw. białej liście

28.11.2023

Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz odpowiedzialności solidarnej w VAT, przy płatności przelewem za zakupy potwierdzone fakturą dostawcy będącemu podatnikiem VAT czynnym, należy zapłacić na rachunek rozliczeniowy zamieszczony na tzw. białej liście. W sytuacji zapłaty przelewem na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT, powinieneś zawiadomić o tym fakcie w ustawowym terminie właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Płatność kontrahentowi na rachunek bankowy nie znajdujący się w wykazie podatników VAT oraz brak zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego powinny budzić wątpliwość w zakresie należytej staranności kupieckiej.