Dobrowolny MPP


Ty decydujesz, którą fakturę opłacisz metodą podzielonej płatności

16.04.2024

W przypadku większości transakcji stosowanie MPP jest dobrowolne.

Ważne: jako nabywca (podatnik VAT) decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (czyli mechanizm możesz stosować w sposób wybiórczy).

Sprzedawca może jednak zastrzec w umowie, że nie chce stosować MPP jako formy rozliczeń. Kontrahenci mają w tym zakresie dowolność, która wynika z zasady swobody zawierania umów, i sami decydują, w jaki sposób rozliczają przeprowadzane transakcje.

Od 1 listopada 2019 r. MPP jest obowiązkowy wyłącznie dla faktur powyżej 15 tys. brutto zł, które dotyczą tzw. towarów i usług wrażliwych – określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Załącznik nr 15 ustawy o VAT (PDF, 245 kB)

 

Zapłata z MPP, rachunek VAT

Zapłata przy użyciu MPP opiera się na jednym przelewie do dostawcy za daną dostawę lub usługę. Rozdzielenie płatności następuje przez użycie specjalnego komunikatu przelewu, udostępnionego przez bank/SKOK. W komunikacie przelewu nabywca wskazuje:

 • kwotę podatku VAT (lub część),
 • kwotę sprzedaży brutto (lub część),
 • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • NIP dostawcy.

Nabywca nie musi znać numeru rachunku VAT dostawcy, gdyż na przelewie będzie wskazywać wyłącznie rachunek rozliczeniowy dostawcy.

Bank/SKOK automatycznie otwiera jeden rachunek VAT do wszystkich rachunków rozliczeniowych, które w nim posiadasz (np. do dwóch rachunków rozliczeniowych bank/SKOK uruchamia jeden rachunek VAT). Na twój wniosek bank/SKOK może otworzyć więcej rachunków VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunków VAT nie wiąże się z dodatkowymi opłatami dla banku/SKOK.

Nowe możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na rachunku VAT

Od 1 listopada 2019 r. środki zgromadzone na rachunku VAT będziesz mógł wykorzystać na zapłatę:

 • kwoty odpowiadającej VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów,
 • podatku VAT, dodatkowego zobowiązania podatkowego i odsetek za zwłokę od tych należności,
 • podatku VAT z tytułu importu i odsetek za zwłokę od tego podatku,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, zaliczek na te podatki, a także odsetek za zwłokę od tych podatków,
 • podatku akcyzowego, przedpłat podatku akcyzowego, wpłat dziennych i odsetek za zwłokę od tych płatności,
 • należności celnych i odsetek za zwłokę od tych należności,
 • składek ZUS.
Zarówno sam rachunek VAT, jak i środki na nim zgromadzone cały czas należą do ciebie. Organy podatkowe nie będą dysponować środkami zgromadzonymi na rachunkach VAT, sprawują jednak nadzór nad ich uwolnieniem. Masz zatem dostęp do tych środków i możesz na bieżąco regulować swoje zobowiązania wobec kontrahentów oraz zobowiązania podatkowe do urzędu skarbowego i składki ZUS, a twoja płynność finansowa nie jest zagrożona.

Zbiorcze płatności i zaliczki w MPP

Od 1 listopada 2019 r. masz także możliwość:

 • stosowania mechanizmu do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury. W tym przypadku w komunikacie przelewu w miejsce numeru faktury wpisujesz „zaliczka”,
 • płatności za więcej niż jedną fakturę przy pomocy jednego komunikatu przelewu. W tym przypadku komunikat przelewu w MPP musi obejmować wszystkie faktury wystawione dla ciebie przez jednego dostawcę lub usługodawcę i kwotę, która odpowiada sumie kwot podatku, wykazanych w otrzymanych fakturach. Okres, za który możesz dokonywać takiej zbiorczej płatności w MPP, nie będzie mógł być krótszy niż 1 dzień i dłuższy niż 1 miesiąc. Wówczas jako numer faktury wskazujesz okres, za który dokonywana jest płatność.

Zwrot różnicy podatku na rachunek VAT

Aby otrzymywać w przyspieszonym terminie – do 25 dni – zwrot różnicy podatku (tj. nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym) na rachunek VAT, zaznacz w deklaracji VAT, że chcesz zwrot na rachunek VAT i w jakiej kwocie.

A zatem – jeżeli w deklaracji podatkowej masz nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym – możesz:

 • złożyć wniosek o zwrot tej różnicy na rachunek VAT w terminie do 25. dni lub
 • wykazać tę różnicę do zwrotu w standardowym terminie 60. dni
25-dniowy termin zwrotu nie może być przedłużony.

Uwolnienie środków z rachunku VAT

Na rachunku VAT w niektórych sytuacjach mogą nagromadzić się środki finansowe. Wówczas możesz złożyć wniosek do urzędu skarbowego o uwolnienie tych środków, tj. przekazanie na rachunek rozliczeniowy.

Urząd na podjęcie decyzji ma 60 dni. Może odmówić wydania zgody jedynie w sytuacji, gdy posiadasz zaległości w VAT (do wysokości tej zaległości) lub gdy zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązania podatkowe z tytułu VAT nie zostaną wykonane. Natomiast od 1 listopada 2019 r. (w związku ze zmianą przepisów) otrzymasz odmowę uwolnienia środków, jeżeli posiadasz zaległości w podatku VAT oraz innych podatkach i należnościach (PIT, CIT , akcyza i należności celne). W takiej sytuacji wydaje decyzję, od której możesz się odwołać. W przypadku zgody otrzymasz postanowienie, zaś bank/SKOK prowadzący rachunek VAT przedsiębiorcy dostaje informację o wydanym postanowieniu, na podstawie której niezwłocznie przeleje środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Pamiętaj, że to ty sam zdecydujesz, jaką kwotę przekażesz na swój rachunek rozliczeniowy. Ważne jest również to, że złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie będzie blokować możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT w czasie, w którym naczelnik urzędu skarbowego będzie rozpatrywać twój wniosek. Jeżeli po złożeniu wniosku o przekazanie środków zechcesz zapłacić kontrahentom faktury w MPP lub zapłacić podatki do urzędu skarbowego, możesz to zrobić. Bank/SKOK przeleje na rachunek rozliczeniowy kwotę do wysokości posiadanych środków na rachunku VAT na dzień otrzymania informacji o postanowieniu naczelnika urzędu skarbowego.

MPP

Dowiedz się czym jest MPP i na czym polega

Obowiązkowy MPP

Sprawdź czy dotyczy ciebie i z czym się wiąże

Pytania i odpowiedzi

W tym miejscu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP)