Reverse Charge (tzw. odwrotne obciążenie)


16.04.2024

Reverse charge ma przeciwdziałać wyłudzeniom VAT w zakresie towarów i usług wymienionych w załącznikach do ustawy o VAT.

Reverse charge to przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę i dotyczy rozliczeń pomiędzy czynnymi podatnikami VAT, gdy dostawa nie jest objęta zwolnieniem. Jeżeli kryteria te nie są spełnione, wówczas sprzedaż opodatkowana jest na zasadach ogólnych i odwrotne obciążenie nie ma zastosowania, a VAT rozlicza dostawca.

Od 1.04.2011 r. systemem reverse charge objęte są transakcje krajowe w zakresie handlu odpadami przetwarzalnymi (złom) i prawami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

Od 1.10.2013 r. katalog towarów objętych odwróconym obciążeniem rozszerzył się o dodatkowe towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów, towarów z grupy miedzi oraz o szeroką grupę wyrobów stalowych, w tym m.in. o pręty stalowe. W handlu prętami stalowymi zdiagnozowano największą skalę nadużyć. Lista towarów znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Od 01.07.2015 r. rozszerzono katalog towarów o dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych, złota, metali nieżelaznych (aluminium, cynk, ołów, cyna, nikiel) oraz z kategorii elektroniki (komputery przenośne, telefony komórkowe, konsole do gier wideo).

Od 01.01.2017 r. rozszerzono katalog towarów o srebro, platynę, złoto (niezależnie od wielkości próby), metale nieszlachetne, metale nieżelazne, biżuterię i pozostałe wyroby jubilerskie ze złota, srebra lub platerowane metalem szlachetnym, a także procesory (wtedy gdy jednolita gospodarczo transakcja przekroczy kwotę 20 000 zł.).

Ponadto mechanizm obejmuje również usługi budowlane określone w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, świadczone przez podwykonawców.