Możliwość elektronicznego załatwiania spraw z zakresu gier hazardowych


Ministerstwo Finansów informuje o możliwości elektronicznego załatwiania spraw z zakresu gier hazardowych

28.11.2023
 • Sprawy dotyczące gier hazardowych rozpatrywane przez Ministerstwo Finansów (MF) mogą być prowadzone elektronicznie, m.in. poprzez ePUAP.
 • Jest to możliwe również w przypadku spraw będących w toku, na wniosek lub za zgodą podatnika

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu Ministerstwa Finansów. Informujemy, że postępowania z zakresu gier hazardowych, mogą być prowadzone również w formie elektronicznej.

Kontakt przez ePUAP

Podatnik może przesłać podanie do MF przez ePUAP [1], czyli elektroniczną skrzynkę podawczą [2].

Pismo takie powinno:

 1. być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie (w przypadku, gdy wzór podania jest określony w odrębnych przepisach);
 3. zawierać adres elektroniczny do kontaktu z podatnikiem.

Jeżeli podatnik nie wskaże adresu elektronicznego, MF wyśle korespondencję na adres, z którego przysłano podanie.

Postępowania w toku

Trwające postępowania mogą być kontynuowane w formie elektronicznej [3], jeżeli podatnik:

  1. wystąpi o doręczanie pism elektronicznie (w tym przez ePUAP) i wskaże adres elektroniczny do kontaktu
   albo
  2. wyrazi zgodę na doręczanie pism elektronicznie i wskaże adres elektroniczny do kontaktu. MF może poprosić podatnika o taką zgodę elektronicznie - poprzez Portal Podatkowy (strona podatki.gov.pl) lub kontaktując się pod jego adresem elektronicznym.

Przykład

Chcesz uzyskać decyzję Ministra Finansów rozstrzygającą, na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, czy gry lub zakłady (które posiadają cechy wymienione w ust. 1-5a ustawy) są grami losowymi, zakładami wzajemnymi, grami w karty albo grami na automacie?

Wypełnij wniosek - załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 18 kwietnia 2017 r. poz. 792) - i prześlij go przez ePUAP.


[1] zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej

[2] utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

[3] na mocy uregulowań art. 144a

Gry hazardowe

Jeśli chcesz prowadzić działalność w zakresie gier hazardowych, musisz uzyskać koncesję, zezwolenie lub dokonać zgłoszenia gry