Opłata od środków spożywczych


Informacje dotyczące opłaty od środków spożywczych, w tym o formularzu CUK-1

16.04.2024

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje dotyczące opłaty cukrowej (podatku cukrowego), w tym kto ją płaci i ile wynosi opłata, są dostępne na biznes.gov.pl

Informacja CUK-1

Formularz CUK-1 służy do sporządzenia informacji w zakresie opłaty od środków spożywczych.

Jak sporządzić informację CUK-1

CUK-1 można sporządzić przy użyciu bezpłatnej aplikacji przygotowanej przez Ministerstwo Finansów dostępnej w sekcji Opłata od środków spożywczych.

Po wypełnieniu wymaganych pozycji w formularzu aplikacja przekształci formularz w plik XML, który po podpisaniu będzie gotowy do wysłania.

Informacja tworzona w innych aplikacjach musi być sporządzona w formie elektronicznego pliku XML, zgodnie ze schemą opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych.

Więcej informacji na temat struktur logicznych jest dostępnych w komunikacie dot. struktur logicznych dla deklaracji CUK-1.

Lista opublikowanych wzorów dokumentów elektronicznych znajduje się na stronie CRWDE. Aby wyszukać właściwy wzór zalecamy skorzystanie z wyszukiwarki (rozwija się po kliknięciu przycisku „Filtruj”).

Jak podpisać informację CUK-1

CUK-1 składa się w postaci elektronicznej i podpisuje wyłącznie podpisem kwalifikowanym [1].

Pamiętaj: CUK-1 nie podpiszesz profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi.

Jak złożyć informację CUK-1

CUK-1 można założyć tylko elektronicznie poprzez środowisko do wysyłki JPK (Bramka REST API). Można skorzystać w tym zakresie z bezpłatnej aplikacji Klient JPK WEB.

Sprawdzenie statusu wysłanej informacji CUK-1 jak również pobranie UPO jest możliwe w aplikacji Klient JPK WEB w zakładce Sprawdź status.

Dodatkowe informacje

Jak obliczyć kwotę opłaty w przypadku napojów z dużą zawartością cukrów (powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju)

W art. 12f ust. 1 ww. ustawy o zdrowiu publicznym określono następujące opłaty w przeliczeniu na litr napoju:

  1. 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008 – opłata stała,
  2. 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – opłata zmienna, uzależniona od ilości gramów cukrów w napojach zawierających podwyższoną zawartość cukrów.

Napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml napoju objęte są jednocześnie obiema wyżej wskazanymi opłatami.

Zgodnie z art. 12f ust. 6 ww. ustawy o zdrowiu publicznym, maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,20 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju. 

Przykład:

podmiot wprowadził na rynek napój A o pojemności 1L, który ma 30 g cukrów w 100 ml napoju,  napój B o pojemności 1L, który ma 7 g cukrów w 100 ml napoju oraz napój C o pojemności 350 ml, który ma 25 g cukrów w 100 ml napoju.

Napój

A

B

C

Suma – dane do wpisania w informacji

Liczba mililitrów

1000

1000

350

2350

Zawartość cukrów w 100 ml napoju (w g)

30

7

 25

 

Łączna liczba gramów (g) cukrów będąca nadwyżką powyżej 5g cukrów w 100 ml napojów

25

2

 20

47

Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 1 ustawy

0,5

0,5

 

0,5x350/1000=0,18

 

1,18

Wysokość opłaty obliczona według stawki, o której mowa w art. 12f ust. 1 pkt 2 ustawy

0,05x25=1,25

0,05x2=0,10

0,05x20x350/1000=0,35

1,70

Suma opłaty z zastrzeżeniem art. 12f ust. 6 ustawy

1,20

0,60

1,2 /1000x350=0,42

2,22

Jak obliczyć kwotę opłaty w przypadku, gdy napój do którego stosuje się stawkę maksymalną zawiera też kofeinę/taurynę

W informacji CUK-1 należy wykazywać napoje, które są objęte opłatą. Wysokość opłaty 1, 2 i 3 dla danego napoju oblicz zgodnie z zawartością substancji dodatkowych objętych opłatą. Jeżeli suma opłat 1-3 dla danego napoju jest równa lub przekracza wysokość stawki maksymalnej  za 1 litr tego napoju, to uwzględnij stawkę maksymalną.

Jeśli w danym przypadku zawartość cukrów w napoju spowoduje konieczność zastosowania maksymalnej stawki 1,20 zł/1L, to Opłata 3 nie powiększa należnej opłaty, więc nie wykazuj jej w Sumie opłat.

Należy pamiętać, że informacja CUK-1 służy do wykazywania produktów podlegających opłacie na podstawie art. 12a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz. 183, z późn. zm). Nie służy ona do ogólnego ewidencjonowania rodzajów produktów wprowadzanych na rynek. Szczegółowe dane podmiot powinien gromadzić w swoich wewnętrznych dokumentach, które jak każde inne dokumenty, będące podstawą do obliczenia podatków lub opłat, mogą podlegać weryfikacji w trakcie czynności sprawdzających lub kontrolnych.

Pomniejszenie opłaty z powodu zwrotu towaru

Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych pomniejsza kwotę opłaty należnej z tytułu wprowadzenia na rynek krajowy napojów. 

Przykład: opłatę z tytułu sprzedaży danego napoju wykazano w informacji za czerwiec 2021 r. W lipcu 2021 r. następuje zwrot tego towaru (i konieczność pomniejszenia opłaty). W takiej sytuacji w informacji za lipiec 2021 r., wskaż  kwotę opłaty naliczonej od napojów zwróconych z podziałem na właściwe grupy napojów.

Ważne !

Kwota opłaty naliczonej od napojów zwróconych (Pomniejszenie) może być wyższa niż Suma opłat należnych w danej grupie napojów. Jeśli kwota z kolumny Pomniejszenie jest wyższa od Sumy opłat to wartość z kolumny Pomniejszenie może zostać rozliczona jedynie do wysokości łącznej kwoty opłaty do zapłaty (poz. 40 Razem). 

Jeśli łączna kwota opłaty od napojów zwróconych jest wyższa niż kwota opłaty do zapłaty (poz. 40 Razem) nadwyżkę wykaż i rozlicz w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Jak wypełniać pola NIP Dostawcy i NIP Nabywcy w części dotyczącej zestawienia faktur w informacji CUK-1

W odniesieniu do jednej faktury należy wypełnić tylko jedno z pól, tj. pole NIP Dostawcy lub pole NIP Nabywcy.

NIP nabywcy  dotyczy faktury sprzedaży, gdy zobowiązanym do zapłaty opłaty jest podmiot sprzedający napoje do punktów sprzedaży detalicznej, także podmiotowi prowadzącemu jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową, albo obowiązanym do zapłaty opłaty jest podmiot prowadzący sprzedaż detaliczną napojów w przypadku: producenta, podmiotu zamawiającego, podmiotu nabywającego napoje w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importera napoju.

NIP dostawcy dotyczy faktury nabycia, gdy zobowiązanym do zapłaty opłaty jest podmiot zamawiający, tj. w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej z producentem, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego.

 


[1] art. 12d ust. 1 oraz art. 12g ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 poz. 183, z późn. zm).

Materiały dodatkowe

Aktualną specyfikację Interfejsów usługi JPK znajdziesz na stronie JPK "Pliki do pobrania" w sekcji "Specyfikacje techniczne" 

Aplikacja CUK-1

Bezpłatne narzędzie do sporządzania informacji CUK-1 (link otwiera nowe okno)

Aktualności

Ogłoszenia i informacje bieżące