Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Informacja dotycząca zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i należnościach celnych

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, o koncesję lub zezwolenie mogą się ubiegać wyłącznie podmioty, które udokumentują niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz z zapłatą należności celnych.

Stosownie do art. 35 pkt 17 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry powinien zawierać m.in. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa i należności celnych. Analogiczne zapisy dotyczą wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie:

  • zakładów wzajemnych (art. 36 pkt 17 ww. ustawy),
  • loterii fantowej lub gry bingo fantowe (art. 38 pkt 11 ww. ustawy),
  • loterii promocyjnej (art. 39 pkt 9 ww. ustawy),
  • loterii audioteksowej (art. 39a pkt 9 ww. ustawy).

Zgodnie z przepisami art. 306e i następnymi zawartymi w Dziale VIIIa „Zaświadczenia" – ustawy Ordynacja podatkowa, organ podatkowy wydaje zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

Natomiast w myśl art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167, z późn. zm.) do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy Działu VIIIa Ordynacji podatkowej, z tym że odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze decyzji w rozumieniu przepisów prawa celnego.

Zgodnie z art. 306a § 4 Ordynacji podatkowej zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy. Zatem złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości podatkowych nie tworzy po stronie organu podatkowego ani obowiązku, ani uprawnienia do badania istnienia ewentualnych zaległości z tytułu należności celnych. Wystąpienie zaległości z tego tytułu nie może mieć wpływu na treść zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach/stwierdzającego stan zaległości, podobnie jak nie może prowadzić do odmowy wydania przez organ podatkowy przedmiotowego zaświadczenia.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach oraz w należnościach celnych, naczelnik urzędu skarbowego, powinien wydać odrębne zaświadczenia o:

  • niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w zakresie zobowiązań podatkowych (formularz ZAS-W),
  • niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w należnościach celnych (art. 73 ust. 3 Prawa celnego).

Zatem podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji/zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych, dla potwierdzenia wypełnienia przepisu art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy, powinny legitymować się ww. zaświadczeniami.