Informacje ogólne


Bieżące informacje w zakresie rynku gier hazardowych

Informacja dotycząca wypełnienia obowiązku z art. 35 pkt 21 oraz art. 36 pkt 21 ustawy z dnia 19 listopada 2019 r. o grach hazardowych w związku ze zmianą przepisów dotyczących sporządzania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 35 pkt 21 i art. 36 pkt 21 ustawy o grach hazardowych, wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych powinien zawierać sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta, a w przypadku spółki rozpoczynającej działalność – oświadczenie o zgodności działania spółki z przepisami o rachunkowości.

Stosownie do art. 57 ustawy, dokumenty dołączane do wniosków i zawiadomień składa się w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego.

Jak wynika z cyt. powyżej art. 57 ustawy, dokumenty dołączane na podstawie art. 35 pkt 21 i art. 36 pkt 21 ustawy do wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych składa się w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, co jednoznacznie wskazuje na ich papierową formę.

W dniu 1 października 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, które zobligowały podmioty do sporządzania sprawozdań finansowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
w formie plików JPK. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi na mocy art. 8 i art. 10 ustawy zmieniającej, obowiązek sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej dotyczy podatników prowadzących księgi rachunkowe (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych), jak również podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Zatem w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 35 pkt 21 i art. 36 pkt 21 ustawy o grach hazardowych, podmioty ubiegające się o ww. koncesję/zezwolenie powinny dołączyć do wniosku o udzielenie takiej koncesji/zezwolenia wydruki (kopie) stosownych dokumentów, poświadczone zgodnie z art. 57 ustawy o grach hazardowych.