Porozumienie inwestycyjne


Porozumienie inwestycyjne - umowa dla strategicznych inwestorów w sprawie skutków podatkowych inwestycji

Artykuł dostępny również w innych wersjach językowych: EN

Widok na wejście do gmachu Ministerstwa Finansów. Dwie osoby przy schodach, trzy przy wejściu.

Porozumienie inwestycyjne to instrument prawa podatkowego, który umożliwia inwestorowi zarządzanie ryzykiem podatkowym oraz określenie skutków podatkowych inwestycji.

Czym jest porozumienie inwestycyjne

Porozumienie inwestycyjne jest umową zawieraną między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. Gwarantuje inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego oraz zapewnia jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie:

Zakres porozumienia może być zróżnicowany w zależności od planowanej inwestycji i potrzeb inwestora.

W ten sposób inwestor, na swój wniosek, może uzyskać od organu podatkowego możliwie pełne wyjaśnienie wszelkich skutków podatkowych planowanej inwestycji.

Jeden wniosek – wspólna procedura

W porozumieniu inwestycyjnym inwestor składa jeden wniosek do jednego organu – Ministra Finansów. Inwestor nie musi przekazywać tych samych informacji i wyjaśnień na potrzeby poszczególnych składowych porozumienia, np. opinii zabezpieczającej i interpretacji indywidualnej.

Ochrona dla przedsiębiorcy

Porozumienie inwestycyjne ma charakter wiążący zarówno dla inwestora, jak i dla organów podatkowych. Daje to inwestorowi istotną z punku biznesowego gwarancję stabilności w stosowaniu przepisów prawa podatkowego.

Katalog korzyści

Korzyści dla podatnika z zawarcia porozumienia inwestycyjnego:

Pewność sytuacji podatkowej

Umowa jest zawierana bezpośrednio przez Ministra Finansów i wiąże w każdym czasie inwestora, Ministra Finansów oraz organy podatkowe za okresy rozliczeniowe objęte porozumieniem.

Szeroki zakres interpretacji

Porozumienie inwestycyjne może obejmować jednocześnie zagadnienia dotyczące różnych podatków.

Zwykle te procedury są dokonywane za pośrednictwem kilku różnych organów Krajowej Administracji Skarbowej. Porozumienie może obejmować ekwiwalent (ekwiwalenty):

 • uprzedniego porozumienia cenowego,
 • opinii zabezpieczającej,
 • wiążącej informacji akcyzowej,
 • wiążącej informacji stawkowej oraz
 • interpretacji indywidualnej.

Zakres porozumienia może być zróżnicowany w zależności od inwestycji oraz potrzeb inwestora.

Długotrwałe obowiązywanie

Porozumienie inwestycyjne obowiązuje przez okres do 5 lat od jego zawarcia.

Pewność i stabilizacja

Inwestor może wypowiedzieć Porozumienie inwestycyjne w dowolnym momencie.

Minister Finansów może je wypowiedzieć tylko w ściśle określonych prawem przypadkach.

Bezpośrednia obsługa przez Ministerstwo Finansów

Dodatkowo dzięki Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora, tzw. Investor Desk (centrum.obslugi.inwestora@mf.gov.pl) przedsiębiorcy mogą liczyć na bezpośrednią obsługę przez Ministerstwo Finansów. Centrum będzie odpowiadało za sprawną i niezwłoczną obsługę inwestorów w zakresie porozumienia inwestycyjnego.

Kto może złożyć wniosek

Każdy, kto planuje lub rozpoczął w Polsce inwestycję o wartości 100 mln zł (od 2025 r. – 50 mln zł).

Jaką inwestycję może obejmować porozumienie inwestycyjne

Inwestycją może być inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z: 

 • założeniem nowego zakładu,  
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,  
 • dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie,
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu. 

Inwestycją może być również nabycie zamkniętego zakładu lub zakładu, który zostałby zamknięty gdyby nie nastąpił zakup – pod warunkiem, że:

 • aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą
 • aktywa nie stanowią wyłącznie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Przez „inwestycję” w porozumieniu inwestycyjnym należy rozumieć inwestycje w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1752).

Procedura i wniosek 

Procedura zawierania porozumienia inwestycyjnego jest odformalizowana. Proces zawierania porozumienia inwestycyjnego opiera się na dialogu między inwestorem a Ministerstwem Finansów. Sporne kwestie mogą być wyjaśniane zarówno pisemnie, jak i w trakcie spotkań uzgodnieniowych.

Porozumienie inwestycyjne w 5 krokach

Krok 1. Inwestor określa swoje potrzeby

Inwestor określa wartość inwestycji oraz swoje potrzeby co do zakresu porozumienia inwestycyjnego.

Minimalna wartość inwestycji, dla której można złożyć wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego, wynosi 100 mln zł (od 2025 r. – 50 mln zł).

W określeniu zakresu porozumienia inwestycyjnego pomocny może być kontakt z Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora.

Krok 2. Inwestor składa wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Informacje na temat zawartości wniosku oraz przykładowy wzór wniosku znajdą Państwo w sekcji wniosek.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego inwestor powinien zapłacić opłatę wstępną.

Minister Finansów dokona oceny formalnej wniosku.

Krok 3. Minister Finansów wzywa do wyjaśnienia wątpliwości lub uzupełnienia wniosku. W razie potrzeby może również zorganizować spotkanie uzgodnieniowe.

Krok 4. Inwestor i Minister Finansów uzgadniają treść porozumienia inwestycyjnego.

Krok 5. Zawarcie porozumienia inwestycyjnego

Inwestor zawiera porozumienie inwestycyjne z Ministrem Finansów.

W ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia inwestycyjnego inwestor powinien zapłacić opłatę główną.

Wniosek

Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego musi zawierać:

 • dane identyfikujące inwestora,
 • adres do doręczeń elektronicznych, chyba że inwestor wyraził zgodę na doręczanie pism przez portal podatkowy podatki.gov.pl,
 • opis planowanej lub rozpoczętej inwestycji,
 • deklarowaną wartość inwestycji i wyjaśnienie sposobu jej ustalenia,
 • proponowany okres obowiązywania porozumienia,
 • proponowany przedmiot porozumienia.

Dla wygody inwestorów opracowaliśmy wzór wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Wzór wniosku ma charakter wyłącznie pomocniczy. Stanowi wskazówkę w jaki sposób można przygotować wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego.

Pobierz wzór wniosku:

Centrum Obsługi Podatkowej Inwestora

Jedno okienko dla wielkich inwestorów, kluczowe inwestycje bezpośrednio obsługiwane przez Ministerstwo Finansów

Przewodnik podatkowy inwestora

Cykl przewodników dla inwestorów opracowany przez Ministerstwo Finansów we współpracy z Instytutem Finansów

Okres obowiązywania

Porozumienie inwestycyjne jest zawierane na czas określony wskazany w treści porozumienia, nie dłuższy jednak niż 5 lat podatkowych.

Zmiana porozumienia inwestycyjnego

 • Wniosek o zmianę porozumienia może złożyć w każdym czasie zarówno inwestor, jak i Minister Finansów.
 • Zmiana porozumienia, która wynika ze zmiany przepisów, pozwala inwestorowi uniknąć zapłaty opłaty wstępnej i głównej związanej ze zmianą porozumienia.
 • Porozumienie inwestycyjne wygasa z mocy prawa z dniem wejścia w życie przepisów prawa podatkowego w zakresie, w jakim porozumienie to stało się niezgodne z tymi przepisami.
 • Jeżeli przepisy, które mają wpływ na treść porozumienia inwestycyjnego, wchodzą w życie w terminie krótszym niż 30 dni od ich ogłoszenia, a porozumienie inwestycyjne nie zostanie w tym czasie zmienione, inwestor może stosować się do porozumienia inwestycyjnego przez 30 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Nie grozi mu za to postępowanie karne skarbowe i naliczenie odsetek za zwłokę.

Wypowiedzenie porozumienia inwestycyjnego

 • Inwestor może w każdym czasie wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne – w takim przypadku rozwiązanie porozumienia następuje od pierwszego dnia następnego roku podatkowego.
 • Minister Finansów może wypowiedzieć porozumienie inwestycyjne tylko w określonych ustawowo sytuacjach.

Opłaty

Opłata wstępna

 • wynosi 50 tys. zł,
 • inwestor powinien ją zapłacić uiścić w ciągu 30 dni od złożenia wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego,
 • jest pobierana jest od każdego inwestora, również w przypadku wniosku wspólnego
 • w przypadku odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia jest zwracana inwestorowi w pełnej wysokości – inwestor nie ponosi negatywnych konsekwencji odmowy zawarcia lub odmowy zmiany porozumienia.

Opłata główna

 • opłata główna jest pobierana od zawarcia lub zmiany porozumienia,
 • jej wysokość jest określana w treści porozumienia i może wynosić od 100 do 500 tys. zł,
 • inwestor powinien ją zapłacić w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia,
 • w przypadku wniosku wspólnego nie jest naliczana od każdego inwestora (obowiązuje odpowiedzialność solidarna inwestorów).

Opłaty w przypadku zmiany porozumienia

 • opłata wstępna od wniosku o zmianę porozumienia jest o połowę niższa, tj. wynosi 25 tys. zł,
 • ustawowy przedział opłaty głównej dla zmiany porozumienia jest o połowę niższy niż w przypadku opłaty głównej od zawarcia porozumienia – wynosi zatem 50-250 tys. zł.

Ewidencja podmiotów

Minister Finansów prowadzi ewidencję inwestorów i porozumień inwestycyjnych, która obejmuje:

 • dane identyfikujące inwestora,
 • dzień złożenia, zmiany i cofnięcia wniosku o zawarcie porozumienia, w tym przyłączenia się nowego inwestora do wniosku o zawarcie porozumienia,
 • dzień zawarcia porozumienia inwestycyjnego,
 • okres obowiązywania porozumienia,
 • dzień złożenia, zmiany i cofnięcia wniosku o zmianę porozumienia, w tym przyłączenia się nowego inwestora do wniosku o zmianę porozumienia,
 • dzień zmiany porozumienia, w tym przyłączenia się nowego inwestora do porozumienia,
 • dzień i przyczynę wygaśnięcia porozumienia,

Ewidencja jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów.

Przepisy

Przepisy dotyczące Porozumienia inwestycyjnego zostały określone w Dziale IIC ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.).