CRS


Informacje dotyczące automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych (CRS)

28.11.2023

Cel CRS

Celem automatycznej wymiany informacji o rachunkach raportowanych (CRS) jest umożliwienie administracji podatkowej pozyskiwania z instytucji finansowych określonych z góry informacji w stosunku do rachunków zidentyfikowanych przez nie jako prowadzone dla nierezydentów (rezydentów innych państw uczestniczących) lub podmiotów przez nie kontrolowanych, bez uprzedniego wniosku, w ustalonych z góry, regularnych odstępach czasu. Uzyskane w tym trybie informacje będą w dalszej kolejności podlegały systematycznemu przekazywaniu państwom uczestniczącym, właściwym dla poszczególnych nierezydentów.

Polskie instytucje finansowe, które są zobowiązane do raportowania, składają informacje za pomocą formularza (CRS-1) INFORMACJE O RACHUNKACH RAPORTOWANYCH I NIEUDOKUMENTOWANYCH [1].

Formularz przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje.

Jeżeli raportująca instytucja finansowa nie zidentyfikuje rachunków raportowanych lub rachunków nieudokumentowanych, wówczas nie przesyła formularza CRS-1 do Ministerstwa Finansów [2].

Formularze interaktywne dostępne są w zakładce e-Deklaracje.

Pliki do pobrania

Raportowanie za rok 2019:

Formularz CRS-1(3) (XSD, 37 KB)

Dokument z opisem elementów formularza CRS-1 oraz instrukcją jego wypełniania - aktualizacja 18.05.2022 (PDF, 2.38 MB)

Raportowanie za lata 2016 - 2018 (obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.):

Dokument opisujący sposób raportowania rachunków otwartych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (PDF, 864 KB)

Formularz CRS-1(2) (XSD, 37 KB)

Dokument z opisem elementów formularza CRS-1 oraz instrukcją jego wypełniania (PDF, 2.25 MB)

Raportowanie za lata 2016 - 2018 (obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.):

Formularz CRS-1(1) (XSD, 35 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru CRS-1(1) (DOC, 780 KB)

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

W przypadku niezłożenia Szefowi KAS informacji o rachunkach raportowanych (CRS-1) podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji CRS-1 Szefowi KAS zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Czynny żal składa się właściwemu Naczelnikowi wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Przypisy               

[1] o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - zwana dalej ustawą,

[2] Zgodnie z art. 33 ust. 4 oraz art. 36 ust. 3 ustawy