CbC


Informacje dotyczące automatycznej wymiany informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów

16.04.2024

Jaki jest cel CBC

Celem automatycznej wymiany informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów (CBC) jest wzmocnienie działań nakierowanych na zjawisko zaniżania podstawy opodatkowania i przerzucania dochodów między jednostkami zależnymi oraz jednostką dominującą w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność w dużej skali i działających w więcej niż jedna jurysdykcjach podatkowych.

Jednolite wymogi w ramach UE i krajów OECD, które dotyczą automatycznej wymiany informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów, stanowić będą narzędzie do identyfikacji potencjalnie wątpliwych struktur tworzonych przez grupy podmiotów powiązanych, nakierowanych na unikanie opodatkowania.

CBC-R - oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego dla formularza CBC-R

Jednostki, które są zobowiązane do raportowania, składają informację przy pomocy formularza (CBC-R) INFORMACJA O GRUPIE PODMIOTÓW [1].

Formularz przekazuje się wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą systemu e-Deklaracje.

Pliki do pobrania

Od 5 listopada raportowanie informacji o grupie podmiotów (za lata od 2016 roku) odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu formularza CBC-R(2). Formularz CBC-R(1) zostaje wycofany z użytkowania:

Formularz CBC-R(2) (XSD, 38 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru CBC-R(2) (PDF, 1561 KB)

Formularze interaktywne dostępne są w zakładce e-Deklaracje.

W związku z raportowaniem CBC jednostki, które wchodzą w skład grupy podmiotów są zobowiązane do złożenia powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów [2].

Art. 86 ust. 1 ustawy zawiera regulacje, które dotyczą powiadamiania właściwych organów RP przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów (zlokalizowane w Polsce), jaką rolę posiadają w związku z przedmiotową sprawozdawczością (jednostka dominująca, wyznaczona jednostka, inna jednostka, składająca informację o grupie podmiotów w związku z regulacjami dotyczącymi tzw. wtórnej sprawozdawczości).

Jeśli dana jednostka nie ma obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów przekazuje informację na temat jednostki raportującej, w tym wskazuje państwo, w którym zostanie ta informacja przekazana.

CBC-P – wzór dokumentu elektronicznego dla powiadomienia CBC-P

Formularz CBC-P POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW służy jednostkom, które wchodzą w skład grupy podmiotów do przekazywania powiadomienia [3].

Uwaga:

Od 30 kwietnia 2019 r. przepisy ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami nie zawierają podstawy prawnej do składania powiadomienia CBC-P w wersji papierowej. Po tej dacie powiadomienia CBC-P składane jest wyłącznie elektroniczne, bez względu na rok obrotowy podmiotu składającego.

W przypadku złożenia powiadomienia CBC-P przed 30 kwietnia 2019 r., powiadomienie może być złożone w wersji papierowej bez względu na okres trwania roku obrotowego podmiotu. Stosuje się wówczas wyłącznie przepisy obowiązujące przed nowelizacją.

Pliki do pobrania

Powiadomienie za lata 2018 - 2019

Formularz CBC-P(2) (XSD, 16 KB)

Formularze interaktywne dostępne są w zakładce e-Deklaracje.

Powiadomienie za lata 2016 - 2017

Formularz CBC-P(1) (XSD, 15 KB)

Dokument z opisem elementów wzoru CBC-P(1) (DOC, 131 KB)

Formularze interaktywne dostępne są w zakładce e-Deklaracje.

Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

W przypadku niezłożenia Szefowi KAS powiadomień w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P) lub informacji o grupie podmiotów (CBC-R) podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Złożeniu czynnego żalu powinno towarzyszyć jednoczesne dopełnienie obowiązku informacyjnego (przekazanie właściwej informacji CBC-P lub CBC-R Szefowi KAS zgodnie z obowiązującymi przepisami).

Czynny żal składa się właściwemu Naczelnikowi wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego (przy zachowaniu warunków określonych w Kodeksie karnym skarbowym) albo ustnie do protokołu.

Przypisy               

[1] o której mowa w art. 83 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami - zwana dalej ustawą,

[2] zgodnie z art. 86 ust.1 ustawy,

[3] o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

 

e-Deklaracje

Pozostałe formularze interaktywne m.in. CBC-R, CBC-P