Opłata reklamowa


Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

28.11.2023

Z czego składa się opłata

  1. z części stałej i części zmiennej,
  2. część stała ma zryczałtowaną wysokość niezależną od pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego, które służy ekspozycji reklamy,
  3. część zmienna zależy od wielkości pola powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego, które służy ekspozycji reklamy,
  4. jeśli kształt urządzenia reklamowego uniemożliwia wyznaczenie pola powierzchni służącej ekspozycji reklamy, o którym mowa w pkt 3, wysokość opłaty zależy od pola powierzchni bocznej prostopadłościanu opisanego na urządzeniu reklamowym.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa w uchwale rada gminy, z uwzględnieniem górnych granic stawek ogłoszonych przez Ministra Finansów. Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić – inne niż wymienione – zwolnienia przedmiotowe od opłaty reklamowej.