Opłata reklamowa


Rada gminy może wprowadzić w drodze uchwały opłatę reklamową od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

16.04.2024

Opłata ta może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują – uchwalone przez radę gminy – zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Kto płaci opłatę

  1. właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
  2. użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych,
  3. posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  4. posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,

b) jest bez tytułu prawnego 

– jeżeli na tych nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym jest eksponowana reklama.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób, obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Kiedy nie płaci się opłaty

Jeżeli tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, dla których obowiązują – uchwalone przez radę gminy – zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń:

  1. nie są widoczne z przestrzeni dostępnych publicznie,
  2. stanowią szyld, o ile jest on zgodny z zasadami i warunkami sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
  3. stanowią realizację obowiązku nałożonego prawem,
  4. służą wyłącznie do upowszechniania informacji:

a) trwale upamiętniającej osoby, instytucje lub wydarzenia,

b) o charakterze religijnym, związanym z działalnością kościołów lub innych związków wyznaniowych, jeżeli tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe znajdują się w granicach terenów użytkowanych jako miejsca kultu i działalności religijnej oraz cmentarzy.

Kwotę zapłaconego podatku od nieruchomości od tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego zalicza się na poczet opłaty reklamowej należnej od tej tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.