SP-1 wyjaśnienia i komunikaty


16.04.2024

Aplikacja do przekazywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. U. poz. 2455) Minister Finansów uprzejmie informuje, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70) organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Struktura danych sprawozdania podatkowego opisana została w pliku Specyfikacja wejścia-wyjścia na portalu systemu BeSTi@ pod adresem www.budzetjst.pl/node/46

Materiał informacyjny dotyczący wypełniania części B sprawozdania SP-1

Sposób odwzorowania uchwały w części 4 sprawozdania SP-1

Zwolnienia COVID-19 wykazywanie danych w sprawozdaniu SP-1 część B

Dane o podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin, wraz z tytułami uchwał, datami ich uchwalenia i miejscem publikacji sprawozdawane są w części B sprawozdania SP-1. Część ta sporządzana jest zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej w dniu 30 czerwca danego roku podatkowego i przekazywana jest do właściwej regionalnej izby obrachunkowej do dnia 20 lipca.

Tym samym podejmowane przez rady gmin uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z danymi dotyczącymi podstaw opodatkowania zwolnionymi od podatku od nieruchomości - według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.- podlegają wykazaniu w części B sprawozdania SP-1.

W kolumnie podstawy opodatkowania zwolnione z podatku od nieruchomości na mocy uchwał rad gmin powinny zostać wykazane tylko te powierzchnie/wartości przedmiotów opodatkowania, które na dzień 30 czerwca zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej nieruchomości objęte są takim zwolnieniem. Natomiast, jeżeli zgodnie ze stanem ewidencji podatkowej na dzień 30 czerwca podlegają one opodatkowaniu wykazuje się je w kolumnie podstawy opodatkowania opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Sprawozdanie SP-1 stanowi swoiste odwzorowanie stanu ewidencji podatkowej nieruchomości w dniu 30 czerwca, nie dokonuje się w nim proporcjonalnego ujmowania podstaw opodatkowania opodatkowanych i zwolnionych na mocy uchwał rad gmin, które odzwierciedlałoby fakt korzystania ze zwolnienia przez dany przedmiot opodatkowania tylko przez część roku podatkowego.

Jednocześnie należy zauważyć, że podejmowane przez rady gmin uchwały o zwolnieniu z podatku od nieruchomości w związku z COVID-19 nie stanowią przesłanki aktualizacji części A sprawozdania SP-1, tę część sprawozdania aktualizuje się tylko w zakresie danych o stawkach lub średnich cenach oraz uchwał rad gmin, z których one wynikają.