SP-1 wyjaśnienia i komunikaty


Aplikacja do przekazywania sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie § 6 ust.1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz.U. poz. 2455) Minister Finansów uprzejmie informuje, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 7b ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem informatycznego systemu sprawozdawczości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego BeSTi@. Struktura danych sprawozdania podatkowego opisana została w pliku Specyfikacja wejścia-wyjścia na portalu systemu BeSTi@ pod adresem http://www.budzetjst.pl/node/46

Materiał informacyjny dotyczący wypełniania części B sprawozdania SP-1

Sposób odwzorowania uchwały w części 4 sprawozdania SP-1