Wzór formularza PIT-ISN określony


Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej rozporządzeniem z 25 stycznia 2021 r. określił wzór nowego formularza PIT-ISN

16.04.2024

Rozporządzenie zostało opublikowane 27 stycznia 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 173.

Określa wzór informacji o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej PIT-ISN.

Wzór ten stosuje się do dochodów osiągniętych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie weszło w życie 28 stycznia 2021 r.

Jest wynikiem zmian jakie zostały wprowadzone do ustawy PIT, ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123).