Przedłużony termin dla niektórych płatników podatku PIT


Rozporządzeniem z dnia 19 listopada 2020 r. został przedłużony termin przekazania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek PIT i zryczałtowanego podatku PIT

16.04.2024

Płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych został wydłużony termin przekazania do urzędu skarbowego pobranych w październiku, listopadzie i grudniu 2020 r. od wynagrodzeń z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz z praw autorskich i praw pokrewnych: zaliczek na podatek oraz zryczałtowanego podatku dochodowego.

Obowiązek przekazania tych środków do urzędu skarbowego będzie podlegał wykonaniu w odniesieniu do zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w:

  • październiku – do 20 maja 2021 r.
  • listopadzie – do 20 czerwca 2021 r.
  • grudniu – do 20 lipca 2021 r.

Przedłużenie terminów dotyczy płatników:

  • którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, 
  • prowadzących na dzień 30 września 2020 r., jako rodzaj przeważającej działalności, pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007,  kodem 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z lub 96.04.Z.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej  w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego zostało opublikowane 19 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2054 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2054).

Rozporządzenie weszło w życie z dniem publikacji, czyli 19 listopada 2020 r.