Interpretacja ogólna MFFiPR z 23 marca 2021 r.


Określenie momentu nabycia nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków, w przypadku uzyskania przychodów z tytułu jej odpłatnego zbycia, po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

16.04.2024

Interpretacja dotyczy określenia na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, momentu nabycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a–c tej ustawy, w przypadku gdy zbywana nieruchomość lub prawo majątkowe nabyte było do majątku objętego wspólnością majątkową, a zbycia dokonuje jeden z małżonków po ustaniu tej wspólności, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.

Interpretacja Nr DD2.8201.7.2020 została opublikowana w: