Pytania i odpowiedzi


Masz wątpliwości dotyczące pełnomocnictw? Poniżej znajdziesz listę najczęściej zadawanych pytań

Spis treści

 1. Czy pełnomocnictwo złożone przed 1 lipca 2016 roku jest ważne?
 2. Do czego upoważnia pełnomocnictwo ogólne?
 3. Czy pełnomocnictwo ogólne można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną?
 4. Czy mogę złożyć pełnomocnictwo ogólne na zwykłej kartce papieru?
 5. Kiedy pełnomocnik umocowany przeze mnie na formularzu PPO-1 będzie mógł działać w moim imieniu?
 6. Jakie dane powinno zawierać pełnomocnictwo?
 7. Czy ustanowienie pełnomocnika ogólnego jest płatne?
 8. Razem z bratem prowadzimy spółkę z o. o. Jak mamy zgłosić pełnomocnictwo ogólne?
 9. Złożyłem pełnomocnictwo ogólne, ale zostało odrzucone ze względu na błędne dane identyfikacyjne. Gdzie popełniłem błąd?
 10. Gdzie należy złożyć formularz PPO-1 lub OPO-1 w formie papierowej, gdy występują problemy techniczne, które uniemożliwiają złożenie (zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie) pełnomocnictwa ogólnego w formie elektronicznej?

 

Czy pełnomocnictwo złożone przed 1 lipca 2016 roku jest ważne?

Tak, pełnomocnictwa złożone przed 1 lipca 2016 roku - czyli przed wejściem w życie przepisów dotyczących CRPO - będą traktowane jako pełnomocnictwo szczególne (do konkretnej sprawy).

Do czego upoważnia pełnomocnictwo ogólne?

Do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach, które należą do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Nie stosuje się go do spraw, którymi zajmuje się ZUS.

Czy pełnomocnictwo ogólne można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną?

Tak. Generalnie pełnomocnictwo ogólne (PPO-1) można złożyć jedynie drogą elektroniczną (według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów  w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa). Wyjątkiem są  sytuacje, gdy występują problemy techniczne po stronie Ministerstwa Finansów, które uniemożliwiają złożenie takiego pełnomocnictwa przez internet. Wtedy można je złożyć papierowo

Czy mogę złożyć pełnomocnictwo ogólne na zwykłej kartce papieru?

Nie. Generalnie pełnomocnictwo ogólne można złożyć jedynie drogą elektroniczną (według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów  w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa). Wyjątkiem są  sytuacje, gdy występują problemy techniczne po stronie Ministerstwa Finansów, które uniemożliwiają złożenie takiego pełnomocnictwa przez internet. Wtedy można je złożyć papierowo.

Kiedy pełnomocnik umocowany przeze mnie na formularzu PPO-1 będzie mógł działać w moim imieniu?

Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpisu do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO). Datę tę można sprawdzić na koncie na Portalu Podatkowym.

Jakie dane powinno zawierać pełnomocnictwo?

Zgodnie ze wzorem pełnomocnictwa PPO-1 należy wypełnić:

 • dane mocodawcy, w tym jego identyfikator podatkowy,
 • dane pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu tożsamości lub inny numer identyfikacyjny, jeśli nie posiada identyfikatora podatkowego,
 • adres pełnomocnika do doręczeń w kraju,
 • w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – adres elektroniczny (w systemie teleinformatycznym, np. ePUAP) wykorzystywany przez organ podatkowy.

Czy ustanowienie pełnomocnika ogólnego jest płatne?

Nie. Złożenie dokumentu pełnomocnictwa ogólnego, zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnika ogólnego jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Razem z bratem prowadzimy spółkę z o. o. Jak mamy zgłosić pełnomocnictwo ogólne?

W przypadku organizacji (spółki, stowarzyszenia, itp.) możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego przez:

 1. zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem konta pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego) na Portalu Podatkowym,
 2. ustanowienie reprezentanta organizacji na koncie na Portalu Podatkowym. Może nim być jeden z reprezentantów, który jest wpisany we właściwy rejestr dla spółki. Następnie nadaj mu uprawnienia do złożenia pełnomocnictwa ogólnego w imieniu tej organizacji ze swojego konta na Portalu Podatkowym – ze skutkiem na koncie organizacji. Upoważnienie złóż papierowo do urzędu skarbowego właściwego dla tej organizacji.

Złożyłem pełnomocnictwo ogólne, ale zostało odrzucone ze względu na błędne dane identyfikacyjne. Gdzie popełniłem błąd?

Jeśli wysłane pełnomocnictwo ogólne zostało odrzucone, sprawdź poprawność danych dla pełnomocnika i mocodawcy, które podałeś w formularzu.

W przypadku osób fizycznych:

 • imię (pierwsze),
 • nazwisko,
 • NIP/PESEL,
 • opcjonalnie – datę urodzenia.

W przypadku organizacji:

 • nazwa pełna.

Gdzie należy złożyć formularz PPO-1 lub OPO-1 w formie papierowej, gdy występują problemy techniczne, które uniemożliwiają złożenie (zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie) pełnomocnictwa ogólnego w formie elektronicznej?

W takiej sytuacji złóż formularz pełnomocnictwa ogólnego na właściwym druku pisemnie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wieluniu. Jest on wyznaczony do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Telefon kontaktowy z Urzędem Skarbowym w Wieluniu w sprawach dotyczących CRPO: 43 843 91 36 wew. 373

 

Informacje podstawowe

Pełnomocnictwo ogólne, szczególne, do doręczeń

Formularze

W tym miejscu znajdziesz formularze dotyczące pełnomocnictw