Zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych


Chcesz wiedzieć, czy Ty, albo podejmowana czynność jesteście zwolnieni z podatku od czynności cywilnoprawnych? Sprawdź.

16.04.2024

Kto podlega zwolnieniu

Zwalnia się od podatku strony czynności cywilnoprawnych1:

 • państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
 • organizacje pożytku publicznego - jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • Skarb Państwa,
 • osoby, które nabywają na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, motorowery, motocykle lub samochody osobowe, jeżeli w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zaliczone są do grupy osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na rodzaj schorzenia, oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku ze schorzeniami narządów ruchu,
 • Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Jakie czynności podlegają zwolnieniu

Od podatku zwalnia się również niektóre czynności, m.in.:

 • sprzedaż walut obcych,
 • sprzedaż i zamianę walut wirtualnych2,
 • sprzedaż własności gruntów, które stanowią gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem, że w wyniku dokonania czynności zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres, co najmniej 5 lat od dnia nabycia - zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie3,
 • sprzedaż rzeczy ruchomych - jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1 000 zł,
 • pożyczki udzielane w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami z najbliższej rodziny4 w wysokości przekraczającej kwotę wolną od podatku5, tj. 36 120 zł, pod warunkiem:
  • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3) właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,
  • udokumentowania otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniędzy na jego rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym,
 • pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu - na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn, tj. do kwoty 36 120 zł obejmującej obecną pożyczkę i inne otrzymane od tej samej osoby w okresie ostatnich 5 lat,
 • pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby zaliczane do I grupy podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli kwota lub wartość pożyczki nie przekracza 1 000 zł,
 • udzielane przez wspólnika (akcjonariusza) spółce kapitałowej.

Przypisy

 1. [1] zgodnie z art. 8 i 9 ustawy o PCC
 2. [2] w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132, z późn. zm.) 
 3. [3] o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)
 4. [4] o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2022 r. poz. 111, z późn. zm.)
 5. [5] określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn