Stawki podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych


Dokonałeś czynności cywilnoprawnej i nie wiesz jaką stawkę podatku powinieneś zapłacić? Sprawdź.

28.11.2023

Stawki podatku określone są odrębnie dla każdej czynności[1], w tym m.in. wynoszą:

  1. od umowy sprzedaży:
    1. nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym - 2%,
    2. innych praw majątkowych - 1%,
  2. od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 0,5%, (z zastrzeżeniem przypadków, do których ma zastosowanie stawka 20 %),
  3. od umowy spółki - 0,5%.

WAŻNE: Obowiązuje 20% stawka podatku od umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego, użytkowania nieprawidłowego, jeżeli przed organem podatkowym w toku czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej:

  • podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo ich zmiany, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony,
  • biorący pożyczkę, o którym mowa w art. 9 pkt 10 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (osoba najbliższa: małżonek, zstępny (dziecko, wnuk, prawnuk), wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha i inne osoby uważane za zstępnych lub wstępnych w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn), powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki, a nie spełnił warunku udokumentowania otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

Za zstępnych uważa się również przysposobionych i ich zstępnych oraz osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Za wstępnych uważa się także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, a za rodziców uważa się również przysposabiających.

Przypisy

[1] art. 7 ustawy o PCC