Obowiązek podatkowy


Chcesz dowiedzieć się, jak powstaje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych oraz jakie są obowiązki podatników? Sprawdź

16.04.2024

Obowiązek podatkowy powstaje:

  • z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (np. zawarcia umowy);
  • z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy;
  • z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną,
  • z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki,
  • z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego lub zawarcia ugody,
  • z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Jeżeli zawarcie umowy przenoszącej własność następuje w wykonaniu zobowiązania, które wynika z uprzednio zawartej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy przenoszącej własność.