Podatnik i płatnik w podatku od czynności cywilnoprawnych


Nie wiesz, kto jest podatnikiem, a kto płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych? Sprawdź, na kim ciąży obowiązek podatkowy

16.04.2024

Podatnicy

Podatnikami PCC są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych, z tym że podatnikiem jest przy:

  • umowie sprzedaży - kupujący,
  • umowie zamiany – strony czynności,
  • umowie darowizny – obdarowany,
  • umowie dożywocia - nabywca własności nieruchomości,
  • umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności – podmiot, który nabywa rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
  • ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - użytkownik lub nabywający prawo służebności,
  • umowie pożyczki i umowie depozytu nieprawidłowego - biorący pożyczkę lub przechowawca,
  • ustanowieniu hipoteki - składający oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki,
  • umowie spółki cywilnej - wspólnicy, a przy pozostałych umowach spółki - spółka.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach (np. dwie osoby kupują samochód) albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej - są oni solidarnie zobowiązani do zapłaty podatku.

Oznacza to, że podatek może być zapłacony przez jedną z tych osób w całości, przez każdą z nich w równej wysokości, albo przez niektóre z nich w różnej wysokości. Ważne, żeby w sumie kwota wpłat była równa kwocie należnego podatku. Jeżeli podatek nie zostanie zapłacony przez te osoby w terminie i w całości urząd skarbowy może sam zdecydować, kto i w jakiej części zapłaci (ale wówczas wraz z dodatkowymi kosztami egzekucyjnymi i odsetkami).

Płatnicy

Płatnikami PCC są notariusze. Pobierają oni podatek od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego i przekazują organowi podatkowemu.