Czynności nieopodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych


Zastanawiasz się, czy musisz płacić podatek PCC? Sprawdź, które czynności nie są opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych

16.04.2024

Wśród czynności cywilnoprawnych, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) można wymienić1:

 1. czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:
  1. w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,
  2. jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona od podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej czynności, z wyjątkiem:  
   1. umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
   2. umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,
  3. niepodlegające podatkowi od towarów i usług na podstawie art. 8c ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:
   1. umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,
   2. umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych,
 2. umowy spółki i ich zmiany związane z:
  1. łączeniem spółek kapitałowych,
  2. przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
  3. wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje:
   1. przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części,
   2. udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów.

Przypisy

[1] wymienione w art. 2 ustawy o PCC