Objaśnienia podatkowe MDR


Ministerstwo Finansów opublikowało Objaśnienia do przepisów dotyczących wprowadzenia do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules)

28.11.2023

Informacje podstawowe

W dniu 31 stycznia 2019 r. Minister Finansów opublikował Objaśnienia dotyczące stosowania przepisów związanych z obowiązkiem przekazywania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules - Objaśnienia MDR). Dokument ten stanowi rozwinięcie projektu objaśnień, który został przedstawiony do konsultacji w dniu 21 grudnia 2018 r. W ramach konsultacji partnerzy społeczni mieli możliwość zgłaszania konkretnych uwag do treści tego projektu. Uwagi te (ponad trzydzieści pisemnych stanowisk) zostały wzięte pod uwagę w trakcie procesu redagowania Objaśnień MDR, aby wyjaśnić wątpliwości, które pojawiały się na etapie konsultacji.

Proces konsultacji nowych przepisów prowadzony był od połowy listopada 2018 r., a w dniu 11 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem nowych przepisów oraz kierunkowe uwagi odnośnie ich interpretacji.

Przedstawione Objaśnienia MDR zawierają szereg istotnych i korzystnych dla zainteresowanych podmiotów zmian względem projektu objaśnień.

Przykładowo, uwzględniając fakt, że instytucja raportowania schematów podatkowych nie występowała dotychczas w polskim porządku prawnym oraz mając na względzie szerokie spektrum uwag zebranych w trakcie konsultacji publicznych dotyczących przedmiotu objaśnień, w objaśnieniach wskazano, że ewentualne opóźnienia dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych na gruncie przepisów MDR, nie będą rodziły negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych, pod warunkiem, że obowiązki te zostaną prawidłowo wykonane do dnia 28 lutego 2019 r.

Z kolei, w przypadku prawidłowego wykonania opóźnionych obowiązków informacyjnych w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r., opóźnienia te będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi. Podkreślić również należy, że podmiotowi, który zastosuje się do Objaśnień MDR, będzie przysługiwać ochrona (art. 14n §4 Ordynacji podatkowej).

Celem Objaśnień MDR jest wyjaśnienie istotnych pojęć dotyczących obowiązku raportowania schematów podatkowych oraz przedstawienie sposobu postępowania dla prawidłowego spełnienia tych obowiązków informacyjnych. W objaśnieniach MDR uwzględniono potencjalne problemy praktyczne, które mogą wystąpić na etapie stosowania nowych przepisów. W związku z tym, ostateczna wersja dokumentu zawiera szereg praktycznych przykładów w kontekście obowiązku sprawozdawczego, w tym wskazanie na przykłady sytuacji, które nie powinny powodować konieczności złożenia informacji o schemacie podatkowym.

Objaśnienia MDR wyraźnie wskazują, że obowiązek informacyjny na gruncie przepisów MDR nie powstanie, gdy nie jest spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego (tj. przychody/koszty/aktywa podmiotu nie przekraczają równowartości w PLN 10 mln EUR oraz wartość przedmiotu uzgodnienia nie przekracza 2,5 mln EUR) i jednocześnie nie jest spełnione kryterium transgraniczne.

Najistotniejsze zmiany w Objaśnieniach MDR w stosunku do ich projektu obejmują m.in.:

  • wyjaśnienie, że produkty emerytalne takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) generalnie nie są objęte obowiązkiem informacyjnym MDR;
  • rozstrzygnięcie, że sam fakt skorzystania z ulg i preferencji podatkowych (ulgi badawczo-rozwojowej oraz reżimu opodatkowania „Innovation Box”) nie podlega obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR. Obowiązek raportowania może wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy;
  • wyjaśnienie, że w sytuacji, gdy dany schemat podatkowy powoduje uzyskanie korzyści w więcej niż jednym podatku rozliczanych w odmiennych okresach rozliczeniowych, obowiązek złożenia formularza MDR-3 (składanego przez korzystającego łącznie z deklaracją podatkową) nie jest konieczne dwukrotne raportowanie dokonywanych czynności (poprzez informację MDR-3). Oznacza to, że w sytuacji, w której dany schemat podatkowy dotyczy w głównej mierze podatku dochodowego, wystarczające jest złożenie informacji MDR-3 wraz z rocznym zeznaniem podatkowym w podatku dochodowym;
  • rozwinięcie oceny wymagań informacyjnych w odniesieniu do kwestii cen transferowych w celu wyjaśnienia, które rozwiązania nie powinny zasadniczo podlegać obowiązkowi raportowania MDR oraz uszczegółowienie wyjaśnień w zakresie właściwego podejścia do zagadnień związanych z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych i analizy porównawczej lub analizy zgodności w kontekście przepisów MDR;
  • doprecyzowanie kwestii intertemporalnych oraz obowiązku retrospektywnego przekazania informacji o schematach podatkowych, w szczególności celem uniknięcia powstania wielokrotnego obowiązku informacyjnego;
  • podkreślenie, że nie jest objęte obowiązkiem informacyjnym MDR skorzystanie z tzw. ulgi na dzieci oraz wspólnego rozliczenia się z małżonkiem;
  • wskazanie katalogów typowych czynności wykonywanych w ramach świadczenia usług dotyczących kwestii podatkowych, których świadczenie nie będzie związane z obowiązkiem informacyjnym MDR;
  • wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sytuacji, w których może potencjalnie wystąpić podwójny obowiązek informacyjny oraz wskazanie sposobu postepowania w takich sytuacjach.

Pliki do pobrania

Struktury MDR

Struktury formularzy MDR

Forum MDR

Informacje podstawowe o Forum MDR, ogłoszenia i informacje bieżące, dokumenty Forum MDR

Narzędzia

Bezpłatne narzędzie do generowania i wysyłania dokumentów MDR do Szefa KAS

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika, specyfikacja API

Pytania i odpowiedzi oraz kontakt

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie? Najczęściej zadawane pytania