Aktualizacja struktur logicznych dla sprawozdań finansowych


Informujemy o aktualizacji struktur logicznych dla sprawozdań finansowych (fundusze inwestycyjne)

17.02.2021

Na stronie www.gov.pl/web/kas/struktury-e-sprawozdan zostały opublikowane nowe wersje struktur logicznych dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne:

  • FunduszInwestycyjny_v1-6.xsd
  • FunduszInwestycyjnyPolaczony_v1-6.xsd
  • FunduszInwestycyjnyPolaczonySubfundusze_v1-6.xsd

Struktury logiczne dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne w wersji 1.6 mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Dodatkowo ww. struktury mogą być także stosowane do sprawozdań finansowych, połączonych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem stosowania zasad rachunkowości uwzględniających zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U poz. 2436).

Od dnia 18.02.2021 r. w aplikacji eSprawozdania Finansowe możliwe będzie przeglądanie (wizualizacja) i wysyłanie sprawozdań sporządzonych wg ww. struktur logicznych.

W razie pytań lub wątpliwości w sprawie sporządzania lub przesyłania sprawozdań finansowych do Szefa KAS prosimy o kontakt ze wsparciem: sf.helpdesk@mf.gov.pl

Aplikacja e-Sprawozdania Finansowe

Informacje na temat bezpłatnej aplikacji e-Sprawozdania Finansowe dla podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych oraz materiały do pobrania