Wysyłanie kilku plików JPK_VAT za ten sam okres


16.04.2024

Przypominamy, że generalnie dla jednej deklaracji powinien być złożony jeden plik, dlatego też odrębne pliki powinny być scalone przed ich wysłaniem. Zachowanie takich reguł przekłada się bezpośrednio na wyniki analiz plików JPK_VAT, prowadzonych przy użyciu narzędzi informatycznych, ponieważ drugi i kolejny plik za ten sam okres traktowany jest jak korekta pierwotnego pliku. O uznaniu pliku za podstawowy lub korektę decyduje pole „cel złożenia" (0- plik podstawy,1, 2, 3… – plik skorygowany). Gdy w różnych plikach pole to ma taka samą wartość, decyduje data złożenia pliku a w przypadku złożenia w tym samym dniu – godzina przesłania pliku. To właśnie od daty utworzenia JPK_VAT zależy, który z przesłanych plików JPK_VAT jest plikiem finalnym.

Obecnie zdarzają się sytuacje, w których podatnicy – pomimo składania jednej deklaracji VAT – przesyłają kilka plików JPK_VAT dotyczących tej samej deklaracji. Może to wynikać ze struktury danego przedsiębiorstwa oraz rozwiązań wprowadzonych dla celów ewidencyjnych, np. funkcjonowania kilku systemów.

Prosimy o przestrzeganie tych zasad i dostosowanie używanych systemów informatycznych. Wyeliminuje to sytuacje, w których podatnik otrzyma powiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach, ponieważ tylko jeden z przesłanych plików zostanie uznany za aktualnie obowiązującą wersję.

Dodatkowo przypominamy także o dochowaniu staranności przy wypełnianiu poszczególnych pozycji JPK_VAT: pola „od" i „do" powinny zawierać odpowiednio pierwszy i ostatni dzień miesiąca, za który jest składany plik.