Wszyscy podatnicy VAT, w tym taksówkarze i rolnicy, składają JPK_VAT


28.11.2023
  • Taksówkarze. którzy rozliczają się ryczałtem (VAT-12) mają obowiązek składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT).
  • JPK_VAT wysyłają również rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.
  • Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. należy złożyć do 26 lutego 2018 r.

Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu (VAT-12), zgodnie z art. 114 ustawy o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.  2174 z późn. zm.), dalej „ustawa VAT" – podobnie jak inni czynni podatnicy VAT – mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zakupów i sprzedaży VAT o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy VAT i wysyłania jej jako JPK_VAT.

JPK_VAT wysyłają też rolnicy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Kiedy składa się JPK_VAT

JPK_VAT należy przesyłać za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest na to czas do pierwszego dnia roboczego). Pierwszy JPK_VAT za styczeń 2018 r. przesyła się do 26 lutego 2018 r.

Szczegóły dotyczące przygotowania oraz wysyłki informacji JPK_VAT znajdują się na niniejszej stronie w zakładce „Wypełnij i wyślij JPK_VAT" oraz „Pytania i odpowiedzi".