Podpisywanie JPK_VAT kwotą przychodu w 2019 r.


28.11.2023

Informujemy, że 31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod pozycją 2501 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane. Wprowadziło ono bezterminowo możliwość podpisywania ksiąg za pomocą danych autoryzujących, tj.:
- identyfikatorem NIP lub PESEL,
- imieniem (pierwszym),
- nazwiskiem,
- datą urodzenia
- kwotą przychodu za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi albo wartością „0” (zero), gdy za ten rok nie złożono żadnego z wymienionych w rozporządzeniu zeznań lub obliczeń.

Do podpisywania JPK_VAT składanych w 2019 r. należy używać kwot przychodu wskazanych w złożonych zeznaniach lub obliczeniach za rok 2017.