Wyjaśnienia dot. sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych


Przekazujemy wyjaśnienia w sprawie sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne

16.04.2024

W związku z napływającymi pytaniami dotyczącymi struktur logicznych w wersjach 1.6 dla sprawozdań finansowych sporządzanych przez fundusze inwestycyjne, Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że mają one zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2020 r. Struktury te mogą być także stosowane do sprawozdań za rok obrotowy rozpoczynający się przed dniem 1 stycznia 2021 r. pod warunkiem stosowania zasad rachunkowości uwzględniających zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U poz. 2436).

Jeśli w przypadku danego funduszu nie zachodzą ww. przesłanki do zastosowania struktury logicznej w wersji 1-6, a jednocześnie reguły zawarte w strukturze w wersji 1-5 uniemożliwiają sporządzenie sprawozdania wg struktur w wersji 1-5, to dopuszczalne jest sporządzenie sprawozdania wg struktury OrganizacjaInna.

Aktualnie aplikacja eSprawozdania Finansowe umożliwia:

  • zwizualizowanie i wysłanie sprawozdania wg struktur dla funduszy inwestycyjnych zarówno w wersji 1-5 jak i 1-6
  • utworzenie, edycję, zwizualizowanie i wysłanie sprawozdania wg struktury OrganizacjaInna.

Ponadto wyjaśniamy, że w takim przypadku wypełnienie rozliczenia różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto nie jest obowiązkowe.