Informacja na temat certyfikatu SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje


11.02.2020

Dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny używany jest certyfikat SSL. Certyfikat ten potwierdza wiarygodność serwisu.

Dane nowego certyfikatu EV SSL serwera Systemu e-Deklaracje:
Data instalacji: 11.02.2020 r. godz. 15:50

Wystawiony dla:
CN = bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
O = Ministerstwo Finansów
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
SERIALNUMBER = Government Entity
1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = PL
2.5.4.15 = Government Entity

Wystawiony przez:
CN = GeoTrust TLS RSA CA G1
OU = www.digicert.com
O = DigiCert Inc
C = US
Szczegóły certyfikatu:
Numer seryjny: ‎02c18c8fef2b00a64f95d14fd9ae842f (hex)
Ważny do: ‎czwartek, ‎31 ‎marca ‎2022 13:00:00

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIG6TCCBdGgAwIBAgIQAsGMj+8rAKZPldFP2a6ELzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBg
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMR8wHQYDVQQDExZHZW9UcnVzdCBUTFMgUlNBIENBIEcx
MB4XDTIwMDEzMTAwMDAwMFoXDTIyMDMzMTEyMDAwMFowgcwxGjAYBgNVBA8MEUdv
dmVybm1lbnQgRW50aXR5MRMwEQYLKwYBBAGCNzwCAQMTAlBMMRowGAYDVQQFExFH
b3Zlcm5tZW50IEVudGl0eTELMAkGA1UEBhMCUEwxFDASBgNVBAgTC01hem93aWVj
a2llMREwDwYDVQQHEwhXYXJzemF3YTEfMB0GA1UECgwWTWluaXN0ZXJzdHdvIEZp
bmFuc8OzdzEmMCQGA1UEAxMdYnJhbWthLmUtZGVrbGFyYWNqZS5tZi5nb3YucGww
ggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCzL+18Y4JVllu0n7A/x3Ku
W16AqV5YLIS3mPPiEtKwbmxfAzsHkYS5g+vQi9jNzSJKya1FZ1PQZGuptqGzhjGL
4N8I7SQaFMW6tvjrOHTDkpoxol/Vt85CWRi1tDxH/keq2DCBTepr8hNVieVxXprS
8UA3WcQqQhJp4TJR2RZPdafYTG0vTOcXxTiAnG3sjfUh0iUydd9AdROAaME+bhBt
f7QCA21pNjC3+2baQp/I44vvAuHw44KHy2hGsIq16S96Spl63i7n0feC8AUfSRsK
gunLBpcLa4mJ7aRDwvSsCNg2iu6dTqD/jYmlcFH6S+Jtz370y5+dFPYRjZGzZ73z
AgMBAAGjggMwMIIDLDAfBgNVHSMEGDAWgBSUT9Rdi+Sk4qaA/v3Y+QDvo74CVzAd
BgNVHQ4EFgQUZiv+Nhjmb5s7+bwlWBuNj/F49YYwKAYDVR0RBCEwH4IdYnJhbWth
LmUtZGVrbGFyYWNqZS5tZi5nb3YucGwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQW
MBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjA/BgNVHR8EODA2MDSgMqAwhi5odHRwOi8v
Y2RwLmdlb3RydXN0LmNvbS9HZW9UcnVzdFRMU1JTQUNBRzEuY3JsMEsGA1UdIARE
MEIwNwYJYIZIAYb9bAIBMCowKAYIKwYBBQUHAgEWHGh0dHBzOi8vd3d3LmRpZ2lj
ZXJ0LmNvbS9DUFMwBwYFZ4EMAQEwdgYIKwYBBQUHAQEEajBoMCYGCCsGAQUFBzAB
hhpodHRwOi8vc3RhdHVzLmdlb3RydXN0LmNvbTA+BggrBgEFBQcwAoYyaHR0cDov
L2NhY2VydHMuZ2VvdHJ1c3QuY29tL0dlb1RydXN0VExTUlNBQ0FHMS5jcnQwCQYD
VR0TBAIwADCCAX4GCisGAQQB1nkCBAIEggFuBIIBagFoAHYApLkJkLQYWBSHuxOi
zGdwCjw1mAT5G9+443fNDsgN3BAAAAFv+21iIQAABAMARzBFAiEAlo+HZZM4qWKs
vNSV23Th1tdxjnZqFmEtT7dSYxuEIoACIEhf8gnVfBe8SpTWV9rU/t2puw/5WPmQ
8kAaepJwhTuNAHcAVhQGmi/XwuzT9eG9RLI+x0Z2ubyZEVzA75SYVdaJ0N0AAAFv
+21jRwAABAMASDBGAiEA5K6W+6B7iNG6+QZvBCwYoHTEUm6JeNsKs6SqG8qx6GsC
IQDMsloqHdmHQSvo21XvFPytjZK2wwTnT5T3/iVFhAGIEQB1AO5Lvbd1zmC64UJp
H6vhnmajD35fsHLYgwDEe4l6qP3LAAABb/ttYm4AAAQDAEYwRAIgO51bzLi9pgxi
VREeo+gs1I6AvxuvF32+WXG+hCrAFxACIE4zHfgHYssz1owdE/0EgrB1OFZgrx5Z
tII2SOX3x9VQMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQC8gmGfC9Woux4WcB5rPnnwqvfH
tb1eLwKtyjVuhQxURm9C83Tszc1kmmOFx3f2pe2/G860ktMD3zQ93Ksx42PETE9G
ZJpBd9/lOtkWdq7lyzdigdctbRCrwjVDGlLZ8xav47lBPIsmbIzRv4MKWsyu8PLU
uuL0wS05cWHq4ssBb4+LOy1NlMg10QRV2g4KmfQRmgHCjizEB4ifamnNDhwrVvvO
YR6c6SgRPu0O5DARnGBSe66beSD6yVFNZHFagJXo48nFblLCpOHbAM4LBTGzSTPy
2TuyJlhkc72B6Ocofiy5ceIOptFt9Xtt0VqD8xTl8Eu0d2Kj/U4sDwNG9dR1
-----END CERTIFICATE-----

Ścieżka certyfikacji

Ścieżka certyfikacji
Ścieżka certyfikacji

Załączniki: