Informacja na temat certyfikatu SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje


Informacja na temat certyfikatu SSL serwera: dane nowego certyfikaty, szczegóły certyfikatu

31.03.2022

Dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny używany jest certyfikat SSL/TLS. Certyfikat ten potwierdza wiarygodność serwisu.

Dane nowego certyfikatu EV SSL serwera Bramki Systemu e-Deklaracje:

Data instalacji: 29.03.2022 r.

Wystawiony dla:

CN = bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
O = Ministerstwo Finansów
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
SERIALNUMBER = Government Entity
2.5.4.15 = Government Entity
1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = PL

Wystawiony przez:

CN = GeoTrust EV RSA CA 2018
OU = www.digicert.com
O = DigiCert Inc
C = US


Szczegóły certyfikatu:

Numer seryjny: ‎ 0527f907a5e7ebadf16be6b0fe24f2df (hex)

Ważny do: ‎czwartek, ‎25 ‎marca ‎2023 01:59:59

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIHDzCCBfegAwIBAgIQBSf5B6Xn663xa+aw/iTy3zANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdHZW9UcnVzdCBFViBSU0EgQ0EgMjAx
ODAeFw0yMjAzMjQwMDAwMDBaFw0yMzAzMjQyMzU5NTlaMIHMMRMwEQYLKwYBBAGC
NzwCAQMTAlBMMRowGAYDVQQPDBFHb3Zlcm5tZW50IEVudGl0eTEaMBgGA1UEBRMR
R292ZXJubWVudCBFbnRpdHkxCzAJBgNVBAYTAlBMMRQwEgYDVQQIEwtNYXpvd2ll
Y2tpZTERMA8GA1UEBxMIV2Fyc3phd2ExHzAdBgNVBAoMFk1pbmlzdGVyc3R3byBG
aW5hbnPDs3cxJjAkBgNVBAMTHWJyYW1rYS5lLWRla2xhcmFjamUubWYuZ292LnBs
MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAu+dWwBfeoKUtKkQIywPK
a4THnCmDEW3ZpP5IYEBbmnF5PYp9zbTRw4JpishJxI58R67mMKW36aCxj4MAfGZd
2dvdsiZ1Z7Vpet8ifWQ/mez3UwG+EbHRAJ81X82GyzQRwio93Kd1EhXCTyU9L9Av
rNLYcfnhRdI2QgmPA9DL6teqveVodFdBAIw4sH0WlYZq8/iDBV4RUSHb5lOgt6Ov
y8IfzEculX3DcdOgtHxTmDtfmSnU7C4SaMlH+GOZPrb8c1mxinsVBTGrShy8DiE2
yT4NPhNMGCPg37urSjzpN8j6KQ+tbe+X38Zw+6imiL/KLtt4/NZcyyw+AOVzNnBU
DwIDAQABo4IDVTCCA1EwHwYDVR0jBBgwFoAUypJnUmHervy6Iit/HIdMJftvmVgw
HQYDVR0OBBYEFFjBdI+XQMjOvQL/kdJofAQ2J5xaMEsGA1UdEQREMEKCHWJyYW1r
YS5lLWRla2xhcmFjamUubWYuZ292LnBsgiF3d3cuYnJhbWthLmUtZGVrbGFyYWNq
ZS5tZi5nb3YucGwwDgYDVR0PAQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMB
BggrBgEFBQcDAjBABgNVHR8EOTA3MDWgM6Axhi9odHRwOi8vY2RwLmdlb3RydXN0
LmNvbS9HZW9UcnVzdEVWUlNBQ0EyMDE4LmNybDBKBgNVHSAEQzBBMAsGCWCGSAGG
/WwCATAyBgVngQwBATApMCcGCCsGAQUFBwIBFhtodHRwOi8vd3d3LmRpZ2ljZXJ0
LmNvbS9DUFMwdwYIKwYBBQUHAQEEazBpMCYGCCsGAQUFBzABhhpodHRwOi8vc3Rh
dHVzLmdlb3RydXN0LmNvbTA/BggrBgEFBQcwAoYzaHR0cDovL2NhY2VydHMuZ2Vv
dHJ1c3QuY29tL0dlb1RydXN0RVZSU0FDQTIwMTguY3J0MAkGA1UdEwQCMAAwggF/
BgorBgEEAdZ5AgQCBIIBbwSCAWsBaQB2AOg+0No+9QY1MudXKLyJa8kD08vREWvs
62nhd31tBr1uAAABf7sopjIAAAQDAEcwRQIhAM7S7Zj/cRbO+sgHS7b/byC69FMy
j8esYitsFlyUc3EaAiAtpqhDGXFP65Df1rPYhIEogi9Y1o8zFsF1V4pK70CC3QB3
ADXPGRu/sWxXvw+tTG1Cy7u2JyAmUeo/4SrvqAPDO9ZMAAABf7sopi0AAAQDAEgw
RgIhAK7w9cmUvh477JzwO/Jc/j6yS7b9b9APuCge0wseIwo0AiEAry1CgB8U1Wug
eYg84sw46z9YBJ2wzeErizsGc2tEHTsAdgCzc3cH4YRQ+GOG1gWp3BEJSnktsWcM
C4fc8AMOeTalmgAAAX+7KKZSAAAEAwBHMEUCIE8kEHmhWFxhWSIXs7Vg5tD+da8d
olC3Lwy3EwkvlJHXAiEAomvqK84QJccQZGcnTWIasz0n22TEC9XTI+pSdZvCxBsw
DQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAAd8cl6Z7k/CyWrlGqzBzvxrb/RJ8aoxnl8HVesR
PvzFT2KeqGGGwQ1eMFcDrdxFPu+dvY7Oz/sJNkb+7XgE5Jn68iMKZHjzUkq025sI
OnwST1oHeroIA+6nXRmJH9njMnO83845mUCVNpYlt8eYDm76033iZb7nu7RuD7Ik
jmkRXadIxwgx0iveRrNTP1INnTqoPtLzfW1mEqT4y5lBgGzTkJnoe+0YDZWzGQI2
cYhlxIb7+KfD/pO2gDS1IDEuQTdKf6v+eA3PCURbCOS2iBDTn/vHGGE8xoRhIzsl
Dyph6RRUiFkcoPcLSDRjVHOPjZBezIaKPDpdw/KqfR3Ex9A=
-----END CERTIFICATE-----

Wystawiony przez:

Widok ścieżzki certyfikacji

Załączniki: