Informacja na temat certyfikatu SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje


Informacja na temat certyfikatu SSL serwera: dane nowego certyfikaty, szczegóły certyfikatu

04.01.2024

Dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny używany jest certyfikat SSL/TLS. Certyfikat ten potwierdza wiarygodność serwisu.

Dane nowego certyfikatu EV SSL serwera Bramki Systemu e-Deklaracje:

Data instalacji: 29.03.2022 r.

Wystawiony dla:

CN = bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
O = Ministerstwo Finansów
L = Warszawa
S = Mazowieckie
C = PL
SERIALNUMBER = Government Entity
2.5.4.15 = Government Entity
1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = PL

Wystawiony przez:

CN = GeoTrust EV RSA CA G2
OU = www.digicert.com
O = DigiCert Inc
C = US


Szczegóły certyfikatu:

Numer seryjny: 09:A0:53:0B:8B:08:CD:5C:20:34:D2:2E:66:FF:FA:79 (hex)

Ważny do: sobota, 16 marca 2024 23:59:59

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIHGTCCBgGgAwIBAgIQCaBTC4sIzVwgNNIuZv/6eTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBE
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMR4wHAYDVQQDExVH
ZW9UcnVzdCBFViBSU0EgQ0EgRzIwHhcNMjMwMzE3MDAwMDAwWhcNMjQwMzE2MjM1
OTU5WjCBxDETMBEGCysGAQQBgjc8AgEDEwJQTDEaMBgGA1UEDwwRR292ZXJubWVu
dCBFbnRpdHkxEjAQBgNVBAUTCTAwMDAwMjIxNzELMAkGA1UEBhMCUEwxFDASBgNV
BAgTC01hem93aWVja2llMREwDwYDVQQHEwhXYXJzemF3YTEfMB0GA1UECgwWTWlu
aXN0ZXJzdHdvIEZpbmFuc8OzdzEmMCQGA1UEAxMdYnJhbWthLmUtZGVrbGFyYWNq
ZS5tZi5nb3YucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC49xZ1
Crkvw1jVhRSItpRw1tsD1fLBqWiyoVDQ1Krda+nXpmbM6CwCA7x57wFYmS0/TLkr
VQXyeZvNtogOA8zWh2pCcNrrx88n4wZcPEDVKSRg10XcXxSM5TPxiI2x9Z4CLt/V
ap1SxtsFds/6XyduWk6CBBPq0D2ZetW9C9laYZOqi0Pg/kOJIn37kkrxfdalCKkn
9spPuRPw37H63ZMDPqMTpHsqkLkFnBqrIQKt+a5xc+31iD/0b+eFWKoPPLFl3j8x
SSGA1lvJ3bR7i3M7cXgOp4h20QnKQVtmzuqiESAVI3TgU1vDNE3lc7uv+5EIPJMO
zJC1lfBSMTPzoJG3AgMBAAGjggOEMIIDgDAfBgNVHSMEGDAWgBQo0s/uCYR13bWy
tb881aDGc4hdHzAdBgNVHQ4EFgQUuvwe7qBeVOkfkBt3QJP2k5YNWMwwSwYDVR0R
BEQwQoIdYnJhbWthLmUtZGVrbGFyYWNqZS5tZi5nb3YucGyCIXd3dy5icmFta2Eu
ZS1kZWtsYXJhY2plLm1mLmdvdi5wbDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwHQYDVR0lBBYw
FAYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMCMHUGA1UdHwRuMGwwNKAyoDCGLmh0dHA6Ly9j
cmwzLmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9HZW9UcnVzdEVWUlNBQ0FHMi5jcmwwNKAyoDCGLmh0
dHA6Ly9jcmw0LmRpZ2ljZXJ0LmNvbS9HZW9UcnVzdEVWUlNBQ0FHMi5jcmwwSgYD
VR0gBEMwQTALBglghkgBhv1sAgEwMgYFZ4EMAQEwKTAnBggrBgEFBQcCARYbaHR0
cDovL3d3dy5kaWdpY2VydC5jb20vQ1BTMHMGCCsGAQUFBwEBBGcwZTAkBggrBgEF
BQcwAYYYaHR0cDovL29jc3AuZGlnaWNlcnQuY29tMD0GCCsGAQUFBzAChjFodHRw
Oi8vY2FjZXJ0cy5kaWdpY2VydC5jb20vR2VvVHJ1c3RFVlJTQUNBRzIuY3J0MAkG
A1UdEwQCMAAwggF9BgorBgEEAdZ5AgQCBIIBbQSCAWkBZwB2AO7N0GTV2xrOxVy3
nbTNE6Iyh0Z8vOzew1FIWUZxH7WbAAABhu/RUVoAAAQDAEcwRQIhALtd1OL0L2Ak
u7raJq/XpKMLtLVFHkF8uLqFzKxWpP+EAiASi2olL5y/aoTaGVnuwqCy9FOVk20I
hR6y8sn497lwbgB1AHPZnokbTJZ4oCB9R53mssYc0FFecRkqjGuAEHrBd3K1AAAB
hu/RUcEAAAQDAEYwRAIgMdcCXn2lU0OW5ja/lOyFPyAlkPbHPBBUiTgO+C/ld4IC
IHpbnFjOTSb2jI7SMnpAEs2mHti2zPJ16eEKYaXjurZCAHYASLDja9qmRzQP5WoC
+p0w6xxSActW3SyB2bu/qznYhHMAAAGG79FRgQAABAMARzBFAiEA4CXchVOurwMl
/gnHPbafiS84obI6AoG0YGAwHlxXFccCIGttiJ3IheiWQ8CoNedZrcZUS7EFaHj9
yUzoU3BKyXVsMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBMXd4QJXlnQNDOSLmEgd1XWebs
r+3Iojt6tj8w9ulf52K8Ge0LY2Dehrhco6pM+DokSIDIAQBr3SQtXJdzEEkRYTtQ
9tqmwLfNyn5K7cDAcxSTMGPWHdOFAQ8mku2K0qWdwBPeg9bKjWMGRgDlOx/QdVHI
JRJyHkqn88tOVIT3fBpm+ECKQ3vRdt8+knJaufFgiVlYKeiUQ3cbDSsHLEnMA7z0
Kr/dGmUgKdV2e+RB1uVCjvf8jVhkQfPQiPR6RxfG1Xo57qOki8lMpE/EYYRUUvTM
LNm2mkriCURKH6bN6WNNQgaGMsjsv2/4bESKRgRj9SNm4rV1VeLX7lLj3Ea3
-----END CERTIFICATE-----

Wystawiony przez:

Widok ścieżzki certyfikacji

Załączniki: