Informacja na temat certyfikatu SSL serwera usługi Web Services systemu e-Deklaracje


Dla pełnego zabezpieczenia przepływu danych pomiędzy użytkownikiem a serwerem oraz uwierzytelnienia właściciela i domeny używany jest certyfikat SSL. Certyfikat ten potwierdza wiarygodność serwisu.

Aktualne dane certyfikatu EV SSL serwera Systemu e-Deklaracje:
Data instalacji: 01.03.2018 r. godz. 07:30

Wystawiony dla:
 CN = bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl
 O = Ministerstwo Finansow
 L = Warszawa
 C = PL
 SERIALNUMBER = 000002217
 1.3.6.1.4.1.311.60.2.1.3 = PL
 2.5.4.15 = Government Entity

Wystawiony przez:
  CN = GeoTrust EV RSA CA 2018
  OU = www.digicert.com
  O = DigiCert Inc
  C = US
Szczegóły certyfikatu:
  Numer seryjny: ‎0dcbd2333b4feb26e73d55c591d4d525 (hex)
  Ważny do: 19 lutego ‎2020 13:00:00

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIGzDCCBbSgAwIBAgIQDcvSMztP6ybnPVXFkdTVJTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBh
MQswCQYDVQQGEwJVUzEVMBMGA1UEChMMRGlnaUNlcnQgSW5jMRkwFwYDVQQLExB3
d3cuZGlnaWNlcnQuY29tMSAwHgYDVQQDExdHZW9UcnVzdCBFViBSU0EgQ0EgMjAx
ODAeFw0xODAyMTkwMDAwMDBaFw0yMDAyMTkxMjAwMDBaMIGtMRowGAYDVQQPDBFH
b3Zlcm5tZW50IEVudGl0eTETMBEGCysGAQQBgjc8AgEDEwJQTDESMBAGA1UEBRMJ
MDAwMDAyMjE3MQswCQYDVQQGEwJQTDERMA8GA1UEBxMIV2Fyc3phd2ExHjAcBgNV
BAoTFU1pbmlzdGVyc3R3byBGaW5hbnNvdzEmMCQGA1UEAxMdYnJhbWthLmUtZGVr
bGFyYWNqZS5tZi5nb3YucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIB
AQCsobTLhpJxG1MIkFQg0O4ycRPM96N76YDFmza0JjQy2SboXOBI8ESaVqQoIXbD
0tceOkDFYVGWwjY5+m8BNzDS2e7gBSKXmbA9WhAAP1WR0frhCT4buv1Mko9Dfmfg
AybrSFqjNYUCn1mJ/smtSO2otwYZug5PL0cYLQTYW0qrG4a+5dtq1QUUzYzEKKJo
dQnaPzvcctfEAbGSB4FMHSgGtO9FtEVIijoD/8RsYefmhHtz3RJXWkeEdGvaJCTs
He5niaLu7YqRxwRn8sidaFdMfMQD/dWm24vShDLvNZmW9CWjyXqOKY4cp3EGNf9W
mwlRDXCovZH84Hx3LVo47g21AgMBAAGjggMxMIIDLTAfBgNVHSMEGDAWgBTKkmdS
Yd6u/LoiK38ch0wl+2+ZWDAdBgNVHQ4EFgQUQTHnBgE+KMORJrxvoL3GYLElZ78w
KAYDVR0RBCEwH4IdYnJhbWthLmUtZGVrbGFyYWNqZS5tZi5nb3YucGwwDgYDVR0P
AQH/BAQDAgWgMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjBABgNVHR8E
OTA3MDWgM6Axhi9odHRwOi8vY2RwLmdlb3RydXN0LmNvbS9HZW9UcnVzdEVWUlNB
Q0EyMDE4LmNybDBLBgNVHSAERDBCMDcGCWCGSAGG/WwCATAqMCgGCCsGAQUFBwIB
FhxodHRwczovL3d3dy5kaWdpY2VydC5jb20vQ1BTMAcGBWeBDAEBMHcGCCsGAQUF
BwEBBGswaTAmBggrBgEFBQcwAYYaaHR0cDovL3N0YXR1cy5nZW90cnVzdC5jb20w
PwYIKwYBBQUHMAKGM2h0dHA6Ly9jYWNlcnRzLmdlb3RydXN0LmNvbS9HZW9UcnVz
dEVWUlNBQ0EyMDE4LmNydDAJBgNVHRMEAjAAMIIBfQYKKwYBBAHWeQIEAgSCAW0E
ggFpAWcAdQCkuQmQtBhYFIe7E6LMZ3AKPDWYBPkb37jjd80OyA3cEAAAAWGuq2ZE
AAAEAwBGMEQCIBGdI1Ii6Tc3bglVE/Qg80zi64yBMucwM9RgAMH0cP4xAiAZkf1k
T7YrHFsLY18yGsYIphfwtvSV9q9SN+TFPT+I/AB2AFYUBpov18Ls0/XhvUSyPsdG
drm8mRFcwO+UmFXWidDdAAABYa6rZhEAAAQDAEcwRQIhAKsOeNsp+X7XD/yTC03R
GOmjThKnaaUoxVU2KD4c4nV/AiALR3rXM4G7WX/2s4dojp3ZsFLZ0a7yLRrH40FX
+wY42wB2ALvZ37wfinG1k5Qjl6qSe0c4V5UKq1LoGpCWZDaOHtGFAAABYa6rZxAA
AAQDAEcwRQIgOiJ2TBoVPkpTihD/IENK5UiJRgF3QJnF4zFwwOEYyi8CIQCF9rMH
/T/vnX379Jwc3AFH6C77k7MaYP51S47QUcc/VDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
w8rVWMejsY27cRIa0sQZSmXwPCTYIt+0lBt5z2xOEPh0iHoRXK7YPLlVRITNmTub
+ztTjOQIv1sJQzkoXxVKn2SWgozHNleTTXkyURLL9waggSsdqBpM+NqeFfbCr/2o
nQpWOuIhL09Tu1LJc0vs+vMgCsn5FjeezbnEXs50mcVYFm7dWlShPoCC7oEiYjLc
PFQSlP0K3ibdU4MHUS+PVermaDSauE03yCs5ZKS4nRxIPzVC3HdjWJmmiCVu5WJu
UkN931VAHy9nKkEf+6fAz2c2Bq6vtzpo9n+JWTgJwds99giPnvv1cZpOxb4n2vyr
tjTHRAToU0evdbXBKE5mWA==
-----END CERTIFICATE-----
Ścieżka certyfikacji
Ścieżka certyfikacji

Załączniki: