Podatnik VAT


Chcesz założyć działalność gospodarczą i zostać podatnikiem VAT? Sprawdź, co powinieneś zrobić

Co podlega opodatkowaniu VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają1:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Kiedy nie trzeba rejestrować się jako podatnik VAT czynny

Nie zawsze będziesz zobowiązany zarejestrować się jako podatnik VAT czynny, mimo, że w ramach prowadzonej działalności będziesz świadczył usługi lub sprzedawał towary lub usługi, które podlegają VAT.

Ustawa przewiduje okoliczności, w których przedsiębiorcy nie muszą dokonywać rejestracji dla potrzeb VAT jako podatnicy VAT czynni.

Wyróżniamy dwa rodzaje zwolnień od VAT:

 • zwolnienie podmiotowe;
 • zwolnienie przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe

Zwolniona od podatku VAT jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł (do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku)2.

Zwolnienie możesz zastosować również jeżeli rozpoczynasz wykonywanie czynności opodatkowanych VAT w trakcie roku, z tym że przewidywana przez Ciebie wartość sprzedaży (bez podatku) w tym roku nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej3.

Podatnicy, którym ustawa o VAT umożliwia zwolnienie z VAT, mogą dobrowolnie wybrać opodatkowanie tym podatkiem.

Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę 200.000 zł zwolnienie traci moc – począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę4.

Nie możesz skorzystać z tego zwolnienia, jeśli;

 1. będziesz dostarczał:

  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy,
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b ustawy o VAT,
  • tereny budowlane,
  • nowe środki transportu,
  • następujące towary, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie – towary te to:
   • preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1),
   • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26),
   • urządzenia elektryczne (PKWiU 27),
   • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28),
  • hurtowo i detalicznie części i akcesoria do:
   • pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
   • motocykli (PKWiU ex 45.4).
 2. będziesz świadczył usługi:

  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • ściągania długów, w tym factoringu.
 3. nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski5.

Zwolnienie przedmiotowe

Przysługuje ze względu na przedmiot prowadzonej działalności, tj. sprzedaży towarów lub usług wymienionych w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT, jak również wymienionych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Podatnik nie może zrzec się tego zwolnienia (od 2022 roku z zastrzeżeniem art. 43 ust. 22 i 23 ustawy o VAT).

Przepisy regulujące zasady wystawiania faktur, w tym dotyczących sprzedaży zwolnionej:

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 r. w sprawie wystawiania faktur
 • art. 106e ustawy o VAT

Wystawiając fakturę stosuje się tzw. stawkę “zw”. W konsekwencji brak jest prawa do odliczenia VAT z faktur kosztowych związanych ze sprzedażą zwolnioną.

Rejestracja w VAT

Zasady rejestracji w zakresie podatku VAT regulują przepisy art. 96 ustawy o VAT.

Żeby zarejestrować się do VAT musisz wypełnić formularz VAT-R (Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług) i złożyć je do właściwego naczelnika urzędu skarbowego:

 • przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT

lub, jeśli korzystasz ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT:

 • przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia,
 • przed początkiem miesiąca, w którym rezygnujesz ze zwolnienia.

Osoba prowadząca działalność ma dwie możliwości rejestracji:

 • jako czynny podatnik VAT lub
 • jako podatnik zwolniony z podatku VAT.
Rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna.

Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji (VAT-5), w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

JPK_VAT z deklaracją

Jeśli zarejestrujesz się jako czynny podatnik VAT, będziesz miał obowiązek składać JPK_VAT, który obejmuje część deklaracyjną i ewidencyjną.

JPK_VAT z deklaracją - to dokument elektroniczny, który składa się z dwóch części.

 • ewidencji VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres),
 • deklaracji VAT (dotychczasowa deklaracja VAT-7 i VAT-7K).

JPK_VAT jest składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy jest czas do pierwszego dnia roboczego).

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełniają tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniają część ewidencyjną za 3 miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał (art. 99 ustawy o VAT).

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Formularze do VAT oraz informacje dotyczące JPK_VAT znajdują się na stronie podatki.gov.pl.

 1. art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwaną dalej ustawą o VAT);
 2. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT
 3. art. 113 ust. 9 ustawy o VAT
 4. art. 113 ust. 5, 9, 10 ustawy o VAT
 5. art. 113 ust. 13 ustawy o VAT