Zmiany rozporządzenia delegowanego i rozporządzenia wykonawczego do Unijnego Kodeksu Celnego


Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano zmiany rozporządzeń wykonawczych do Unijnego Kodeksu Celnego

28.11.2023

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 203/1 z 26 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/877 z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające i prostujące rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2446 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2016/341 uzupełniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 ustanawiające unijny kodeks celny.

Zgodnie z art. 4, rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z wyłączeniem art. 1 pkt 13 lit. b) oraz art. 1 pkt 16 lit. b) ppkt (i), które są stosowane od dnia 15 marca 2020 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 206/8 z 30 czerwca 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/893 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny.

Zgodnie z art. 2 rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyłączeniem art. 1 pkt , który jest stosowany od dnia 1 maja 2016 r. oraz art. 1 pkt 19, który jest stosowany od dnia 12 lipca 2017 r.

Zmienione przepisy w wielu obszarach się wzajemnie uzupełniają i dotyczą m.in. następujących kwestii:

  • Pozwoleń celnych
  • Przywozowej deklaracji skróconej (w tym systemu ICS2)
  • Zgłoszeń celnych (w tym uzupełniających)
  • Potwierdzania unijnego statusu celnego towarów
  • Procedur specjalnych
  • Wspólnego składowanie towarów unijnych i nieunijnych Handlu elektronicznego (e-commerce)
  • Wywozowej deklaracji skróconej
  • Planu działania na rzecz mobilności wojskowej