Zmiana ustawy Prawo celne


Informujemy, że w dzienniku ustaw ogłoszona została ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

16.04.2024

Podstawowym celem ustawy jest usprawnienie wydawania decyzji w zakresie należności celnych i podatkowych oraz opłat paliwowej i emisyjnej, należnych z tytułu importu towarów. Należności te będą określane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji, po przeprowadzeniu jednego dla wszystkich tych należności i opłat postępowania. Będzie ono prowadzone z zastosowaniem określonych przepisów prawa celnego i określonych przepisów Działu IV Ordynacji podatkowej. Zachowana zostanie dotychczasowa odrębność regulacji w zakresie wykonalności decyzji.

Do spraw dotyczących podatków importowych, jak również do opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej będą miały w dalszym ciągu zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej. Wprowadzana zmiana wyłącza stosowanie tylko niektórych przepisów z Działu IV tej ustawy, dotyczących postępowania podatkowego.

Wprowadzenie tzw. jednego postępowania wymagało, oprócz zmian w ustawie - Prawo celne, dokonania zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w ustawie o podatku akcyzowym, w ustawie o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – w zakresie opłaty paliwowej, w ustawie - Prawo ochrony środowiska – w zakresie opłaty emisyjnej, oraz w Ordynacji podatkowej.

Pozostałe istotne zmiany dokonane w Prawie celnym:

 • wprowadzenie możliwości opatrywania dokumentów w postaci elektronicznej, innych niż decyzje, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną organu celnego;
 • wyznaczenie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce ministra
  właściwego do spraw finansów publicznych do prowadzenia wykazu gwarantów
  uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia
  kwot wynikających z długów celnych;
 • odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu do wykazu gwarantów – wpis do wykazu będzie decyzją Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • odstąpienie od wydawania decyzji w sprawie wpisu na listę agentów celnych – wpis na listę będzie decyzją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie;
 • wyznaczenie organu celnego właściwego do orzekania w sprawach odpowiedzialności osoby trzeciej z tytułu długu celnego oraz odsetek.

Istotną zmianą dokonaną ustawą z dnia 30.03.2021 r. jest też zmiana dokonana w ustawie – Prawo ochrony środowiska polegająca na wyznaczeniu naczelnika urzędu celno–skarbowego, w miejsce naczelnika urzędu skarbowego, jako organu właściwego do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w przypadku importu paliw silnikowych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r., z wyjątkiem przepisów:

 • art. 13 (dotyczących zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych), który wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.
 • art. 12 (dotyczącym zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej), który wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

Pełny tekst ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw