Umowa o partnerstwie gospodarczym miedzy Unią Europejską a Japonią


16.04.2024

Umowa o partnerstwie gospodarczym miedzy Unią Europejską a Japonią (umowa UE -Japonia) wejdzie w życie 1 lutego 2019 r.  (Dz. Urz. UE L 11.1.2019) .

Postanowienia umowy (zgodnie z art. 3.29) mają zastosowanie do produktów, które 1 lutego 2019 r. znajdują się w tranzycie lub znajdują się pod kontrolą organów celnych na terytorium Strony, która dokonuje przywozu pod warunkiem, że w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy złożono do organu celnego Strony, która dokonuje przywozu, wniosek o przyznanie preferencyjnego traktowania.

W Umowie UE – Japonia przewidziano, że wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe opiera się na: 

  • sporządzonym przez eksportera oświadczeniu o pochodzeniu (załącznik 3-D), wskazującym, że produkt jest pochodzący lub
  • na wiedzy importera, że produkt jest podchodzący

("pochodzący" - w rozumieniu umowy).

Importer wypełnia pole 36 zgłoszenia celnego poprzez wpisanie odpowiedniego kodu preferencji taryfowych (300), tak jak w przypadku innych umów handlowych.

Składając wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe na podstawie:

  • oświadczenia o pochodzeniu dotyczącym  pojedynczej wysyłki jednego produktu lub większej liczby produktów - w polu 44 zgłoszenia celnego należy wpisać kod dokumentu „U110”
  • oświadczenia o pochodzeniu dotyczącego wielu wysyłek identycznych produktów - w polu 44 zgłoszenia celnego należy wpisać kod dokumentu „U111”
  • wiedzy importera – w polu 44 zgłoszenia celnego należy wpisać kod dokumentu „U112” .

W przypadku przywozu towaru z Japonii na oświadczeniu o pochodzeniu pojawi się japoński numer przedsiębiorstwa (Japan Corporate Number).

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają wywozić produkty do Japonii powinni się zarejestrować w bazie zarejestrowanych eksporterów.

W Polsce rejestracja prowadzona jest przez Izbę Administracji Skarbowej w Poznaniu – Wydział Centralna Rejestracja.

Wytyczne dla przedsiębiorców dotyczące rejestracji w REX można znaleźć na stronie Portalu Podatkowego wytyczne REX.

W przypadku wywozu towarów do Japonii eksporter unijny umieszcza na oświadczeniu o pochodzeniu numer zarejestrowanego eksportera.

Wyjaśnienia dotyczące stosowania umowy UE-Japonia można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod linkiem wyjaśnienia umowa UE-Japonia.

Polska wersja językowa wytycznych dotyczących  stosowania Umowy UE – Japonia zostanie udostępniona w najbliższym czasie.