Tymczasowa liberalizacja handlu z Ukrainą, z której zostają wyłączone niektóre towary rolne


Do 5 czerwca 2025 roku obowiązują akty prawne dotyczące tymczasowej liberalizacji handlu z Ukrainą oraz odstępstw od tych środków.

10.06.2024

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym UE serii L z dnia 29 maja 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1392 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony.

Rozporządzenie wprowadza środki liberalizacji handlu:

  • zawiesza stosowanie systemu cen wejścia w odniesieniu do produktów, w odniesieniu do których ma on zastosowanie zgodnie z załącznikiem I-A do układu o stowarzyszeniu. W odniesieniu do tych produktów nie obowiązuje cło;
  • zawiesza wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza się do przywozu do Unii z Ukrainy bez cła.

Rozporządzenie weszło w życie 6 czerwca 2024 r. i jest stosowane do 5 czerwca 2025 r. Kontynuuje ono przez następny rok postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2023/1077 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (Dz.U. L 144 z 5.06.2023), które wygasło dnia 5 czerwca 2024 r.

Na unijnych rynkach jaj, drobiu, cukru, owsa, kukurydzy, kaszy i miodu panuje szczególnie niekorzystna sytuacja. Dlatego też, artykuł 4 ust. 7 i 8 rozporządzenia 2024/1392 przewidują automatyczny mechanizm ochronny w przypadku osiągnięcia określonej wielkości przywozu wyżej wymienionych produktów.

 

Z kolei, w Dzienniku Urzędowym UE serii L z dnia 6 czerwca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2024/1671 z dnia 6 czerwca 2024 r. ustanawiające środki monitorowania wielkości przywozu, o których mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia 2024/1392.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia, zostało wprowadzone odstępstwo od obowiązujących środków liberalizacji handlu dla przywozu jaj, drobiu, cukru, owsa, kukurydzy, kaszy i miodu pochodzenia ukraińskiego; wobec tych towarów zostały ponownie ustanowione kontyngenty taryfowe, zawieszone na mocy art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2024/1392. Tymi kontyngentami taryfowymi zarządza się zgodnie z chronologicznym porządkiem przyjmowania według dat przyjęcia zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu – zgodnie z art. 49 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 [1]) .

Rozporządzenie 2024/1671 weszło w życie 7 czerwca 2024 r. i jest stosowane do 5 czerwca 2025 r.

 

[1]) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny