Procedura konsultacji


28.11.2023

Organ właściwy do prowadzenia procedury konsultacji między organami celnymi, w przypadku wydawania pozwoleń obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie UE („tzw. punkt kontaktowy”)

Pozwolenia, o których mowa w art. 211 ust. 1 unijnego kodeksu celnego [1] to pozwolenia na:

  • korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,
  • korzystanie z procedury uszlachetniania biernego,
  • korzystanie z procedury odprawy czasowej,
  • korzystanie z procedury końcowego przeznaczenia,
  • prowadzenie miejsc składowych przeznaczonych do składowania celnego towarów.

Wniosek o udzielenie pozwolenia, które obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie podlega, w większości przypadków, procedurze konsultacji prowadzonej między organami celnymi państw członkowskich UE, zaangażowanych w realizację pozwolenia [2].

Do prowadzenia spraw celnych w zakresie procedury konsultacji wyznaczony został Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu [3].

Punkt kontaktowy:

Dział Międzynarodowej Pomocy Administracyjnej w Sprawach Celnych
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
ul. Hercena 11 
50-950 Wrocław
Tel. +48 71 3705 400
Tel. +48 71 3705 497
e-mail: impw.ias.wroclaw@mf.gov.pl


 

Przypisy:

[1] rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.)

[2] zgodnie z art. 14, 260 - 261 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.)

[3] na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów Izb Administracji Skarbowej w Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. z 2017 poz.258)