Procedura dopuszczenia do obrotu


Informacje dotyczące procedury dopuszczenia do obrotu m.in. czym jest procedura, jakie warunki trzeba spełnić, co trzeba zrobić, żeby z niej skorzystać, jak wypełnić zgłoszenie i inne

15.09.2020

Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi nieunijnemu status celny towaru unijnego. Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych.

Objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu następuje na podstawie zgłoszenia celnego. Zasadą jest, że zgłoszenie do tej procedury powinno być złożone w formie pisemnej: elektronicznej bądź papierowej, chyba że przepisy prawa celnego przewidują możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej lub innej czynności uznanej za zgłoszenie (np. przejście zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia").

Zgłoszenie w formie papierowej, co do zasady obywa się z wykorzystaniem formularza SAD wypełnionego zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. Formularz SAD oraz ww. Instrukcja są opublikowane na portalu PUESC.

Zgłoszenie w formie elektronicznej przesyła się do systemu AIS/IMPORT w formacie XML. Komunikat ten powinien być sporządzony zgodnie ze specyfikacją techniczną XML, opublikowaną na portalu PUESC. Do tej formy zgłoszenia celnego należy stosować zasady określone w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych oraz zasady określone w dokumencie AIS/IMPORT Informator dla podmiotów zaangażowanych w przywozowe procesy celne realizowane drogą elektroniczną. Powyższe dokumenty są opublikowane na portalu PUESC.

Zgłoszenie w formie ustnej w procedurze dopuszczenia do obrotu może zostać złożone w przypadkach określonych w art. 135 rozporządzenia delegowanego, a zgłoszenie w formie czynności uznanej za zgłoszenie może być złożone w przypadkach określonych w art. 138 rozporządzenia delegowanego (link poniżej).

Podstawa prawna