Procedura dopuszczenia do obrotu


Informacje dotyczące procedury dopuszczenia do obrotu m.in. czym jest procedura, jakie warunki trzeba spełnić, co trzeba zrobić, żeby z niej skorzystać, jak wypełnić zgłoszenie i inne

16.04.2024

Procedura dopuszczenia do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów nieunijnych na obszar celny Unii Europejskiej. Objęcie tą procedurą nadaje towarowi nieunijnemu status celny towaru unijnego. Procedura ta wymaga zastosowania środków polityki handlowej, spełnienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie towarów, jak również uiszczenia opłat prawnie należnych, w szczególności należności celnych przywozowych.

Objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu następuje na podstawie zgłoszenia celnego. Zasadą jest, że zgłoszenie do tej procedury powinno być złożone w formie pisemnej: elektronicznej bądź papierowej, chyba że przepisy prawa celnego przewidują możliwość złożenia zgłoszenia w formie ustnej lub innej czynności uznanej za zgłoszenie (np. przejście zielonym pasem lub „nic do zgłoszenia").

Zgłoszenie w formie papierowej, co do zasady obywa się z wykorzystaniem formularza SAD wypełnionego zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych, która jest opublikowana na portalu PUESC.

Zgłoszenie w formie elektronicznej przesyła się do systemu AIS/IMPORT albo systemu AIS/e-COMMERCE w formacie XML. Komunikat zgłoszenia celnego powinien być sporządzony zgodnie ze specyfikacją techniczną XML, odpowiednią dla systemu AIS/IMPORT albo systemu AIS/e-COMMERCE, oraz zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych. Powyższe dokumenty oraz inne materiały dotyczące tej formy zgłoszenia celnego są opublikowane na portalu PUESC.

Zgłoszenie w formie ustnej w procedurze dopuszczenia do obrotu może zostać złożone w przypadkach określonych w art. 135 rozporządzenia delegowanego, a zgłoszenie w formie czynności uznanej za zgłoszenie może być złożone w przypadkach określonych w art. 138 rozporządzenia delegowanego (link poniżej).

Podstawa prawna