Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) - wytyczne


Informacje na temat Wiążącej Informacji o pochodzeniu (WIP), czym jest WIP, jak i do kogo złożyć wniosek, jak korzystać z decyzji WIP, ważność decyzji WIP i inne

28.11.2023

Wytyczne dotyczące decyzji w sprawie wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) służą ułatwieniu jednolitego stosowania odpowiednich przepisów określonych w unijnym kodeksie celnym (UKC), rozporządzeniu delegowanym Komisji (UKC RD) i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UKC RW).

Wiążąca informacja o pochodzeniu (WIP) jest decyzją administracyjną wydawaną na wniosek osoby zainteresowanej. Decyzja WIP nie zastępuje dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów, ale do celów jej stosowania w kontekście konkretnej procedury celnej, posiadacz decyzji WIP musi być w stanie udowodnić, że dane towary oraz okoliczności decydujące o nabyciu pochodzenia odpowiadają pod każdym względem towarom i okolicznościom określonym w decyzji.

Decyzje WIP zapewniają tym samym podmiotom gospodarczym informacje w odniesieniu do pochodzenia towarów, ułatwiają pracę organów celnych oraz przyczyniają się do jednolitej interpretacji reguł pochodzenia.