Ogólny system preferencji taryfowych GSP


Informacje na temat reguł pochodzenia mających zastosowanie do krajów objętych ogólnym systemem preferencji taryfowych (GSP).

11.10.2019

Podstawa prawna: Art. 64 ust.3  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (UKC) - (z późn. zm).

Art. 70-112 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego  szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (RW) – (z późn. zm.).

Art. 41-58  rozporządzenia  delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającego  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (RD) - (z  późn. zm.).

Stosowanie przepisów  dotyczących  zarejestrowanego eksportera  (REX)  rozpoczęto   od dnia  1 stycznia 2017 r.  Zgodnie z nimi dowody pochodzenia wystawiane przez upoważnione władze zastępowane są sukcesywnie oświadczeniami o pochodzeniu, wystawianymi przez zarejestrowanych eksporterów.