Przedłużony termin do złożenia zeznania i wpłaty podatku CIT


Rozporządzeniem z dnia 27 marca 2020 r. Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku

16.04.2024

Został wydłużony termin do:

  • złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie:

    • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. dla podatników osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, a także tych podatników, którzy są podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których przychody z działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 tej ustawy stanowią co najmniej 80% wszystkich przychodów – do dnia 31 lipca 2020 r.
    • od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. dla pozostałych podatników – do dnia 31 maja 2020 r
  • wpłaty należnego podatku wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Rozporządzenie zostało opublikowane 27 marca 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 542 (Dz. U. z 2020 r. poz. 542).

Rozporządzenie weszło w życie 27 marca 2020 r.

Formularze elektroniczne CIT

W tym miejscu znajdziesz formularze elektroniczne CIT

Formularze do druku CIT

W tym miejscu znajdziesz formularze CIT do druku