Wyjaśnienia w sprawie wypełniania druku CIT-ST


Przekazujemy instrukcję w sprawie prawidłowego wypełniania formularza CIT-ST

16.04.2024

Komunikat/instrukcja Ministerstwa Finansów w sprawie prawidłowego sposobu wypełniania druku CIT-ST (Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych). Przepisy dotyczące sposobu wypełnienia informacji CIT-ST nie nakazują comiesięcznego składania druków CIT-ST przez podatników.

Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020, poz. 1406 z późn. zm.), podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Tymi odrębnymi przepisami, o których mowa w powyższym przepisie jest ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020, poz. 23 z późn. zm.) oraz wydane na podstawie tej ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie rozliczeń dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. nr 230, poz. 1693).

Jak stanowi art. 10 ust. 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są obowiązani do sporządzania i przekazywania informacji składanych do urzędów skarbowych, zawierających wykaz zakładów (oddziałów) oraz liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach (oddziałach) ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze są położone.

Zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia, rozliczenie kwoty wpływów z tytułu podatku następuje na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Wzór informacji podatnika stanowi załącznik do rozporządzenia. Jest to druk CIT-ST (7) Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, informacja podatnika zawiera:

  1. wykaz zakładów, ze wskazaniem jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze te zakłady są położone;
  2. liczbę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, świadczących pracę w poszczególnych zakładach, ustaloną według stanu:
    1. na ostatni dzień miesiąca, za który przypada zaliczka na podatek - dla rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, w trakcie roku podatkowego,
    2. na ostatni dzień roku podatkowego, za który składane jest zeznanie o wysokości dochodu (straty), osiągniętego w roku podatkowym - dla ostatecznego rozliczenia dochodów, o których mowa w § 2 ust. 1, za ostatni miesiąc roku podatkowego

W trybie § 4 ust. 2 cyt. rozporządzenia, informacja podatnika jest przekazywana naczelnikowi urzędu:

  1. w terminie wpłaty zaliczki na podatek - za pierwszy miesiąc roku podatkowego;
  2. każdorazowo w terminie wpłaty zaliczki na podatek, jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany stanu zatrudnienia, wpływające na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w zakładach, położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego;
  3. łącznie z rocznym zeznaniem podatkowym - za ostatni miesiąc roku podatkowego.

Terminy wykazywane przez podatników w druku CIT – ST, w pozycjach 4 i 5 są skorelowane z terminami składania informacji, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, które w przypadku niezmienionych w ciągu roku informacji o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w poszczególnych zakładach podatnika, obowiązują od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego.

Natomiast jeżeli w trakcie roku podatkowego wystąpią zmiany zatrudnienia mające wpływ na zmianę procentowego udziału liczby zatrudnionych w poszczególnych zakładach położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, wówczas mają zastosowanie przepisy § 4 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia i TYLKO wtedy podatnik jest zobowiązany do złożenia dodatkowej informacji CIT-ST. W tym przypadku jeżeli zmiana nastąpiła od dnia 1 maja roku podatkowego, wówczas w poz. 4 i 5 druku CIT-ST powinien być zapis odpowiednio 1 maja XXXX i 31 grudnia XXXX.

Przepisy dotyczące sposobu wypełnienia ww. informacji nie nakazują comiesięcznego składania druków CIT-ST przez podatników. Informacje o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia, przekazywane przez podatników do naczelników urzędów skarbowych, powinny obowiązywać każdorazowo od daty złożenia do końca roku podatkowego.

e-Deklaracje

Tu rozliczysz CIT - wybierz formularz, wypełnij go i prześlij online