Będą ułatwienia w składaniu zeznań CIT-8


MF pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań, które ułatwią najmniejszym podatnikom CIT składanie zeznań podatkowych.

28.11.2023

Do końca 2018 r. istniała możliwość składania zeznań w formie dokumentu pisemnego przez podatników CIT pełniących równocześnie funkcję płatnika dla nie więcej niż 5 podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych (z tyt. umowy o pracę, umowy zlecenia) lub nie pełniących w ogóle funkcji płatnika w odniesieniu do osób fizycznych.

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpiło pełne przejście na formę elektroniczną. 

Pociąga to za sobą obowiązek opatrzenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) za 2018 r. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wiele małych podmiotów sygnalizowało problemy z dostępem do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Należy zatem zwrócić uwagę na możliwość ustanowienia w tym celu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o ustanowieniu lub o odwołaniu pełnomocnictwa składa się naczelnikowi urzędu skarbowego. 
Udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej minimalizuje obciążenia finansowe, bowiem czynność ta zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Aktualnie w Ministerstwie Finansów analizowane są możliwości wprowadzenia rozwiązań, zarówno na poziomie systemowym jak i technicznym, które ułatwią małym podmiotom
(podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych), wywiązywanie się przez nich z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Jednym z efektów tych działań jest projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania przez niektórych podatników osiągających dochody wolne od podatku dochodowego od osób prawnych.
Projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin do złożenia zeznania CIT-8 do 31 października 2019 r. i obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się po 31
grudnia 2017 r. i zakończy się przed 1 lipca 2019 r., osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz nieobowiązanych w roku podatkowym,
za które ma być złożone zeznanie, do sporządzenia określonych deklaracji lub informacji wskazanych w odpowiednich przepisach ustawy o PIT. 

Rozporządzenie to powinno zostać wydane w ciągu najbliższych dni.

Więcej informacji w materiale opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów.