Składanie CIT-8 za 2018 r. przez Koła Gospodyń Wiejskich


Składanie zeznania podatkowego CIT-8 za 2018 r. przez Koła Gospodyń Wiejskich (KGW), które rozpoczęły działalność po 28 listopada 2018 r.

28.11.2023

Termin złożenia pierwszego zeznania podatkowego na druku CIT-8 i CIT-8/O i zapłaty należnego podatku przypadnie na rok 2020 r. (do dnia 31 marca 2020 r.).


29 listopada 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (ustawa o KGW). Na ich podstawie, KGW podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

KGW powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego przewidzianego w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy podatnika może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Na podstawie tego przepisu pierwszy rok podatkowy KGW, powstałych na mocy ustawy o KGW, może zakończyć się 31 grudnia 2019 r. (o ile będą one kontynuować działalność).

Wydłużenie roku podatkowego nie wymaga podejmowania żadnych działań ze strony podatnika, w szczególności informowania o tym wyborze właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212)